SEMIH POROY SERGISI “FEKLAVYE” SCHNEIDER TEMPEL’DA…

haberler-bant2.jpg

feklavye-sporoy.jpg

Semih Poroy’dan FEKLAVYE sergisi…..

31 OCAK-11 ÞUBAT 2008

Semih Poroy, Cumhuriyet gazetesinin Kitap ekinde yayýmladýðý

haftalýk çizgi-dizisi FEKLAVYE ile – baþýna geleceklerden habersiz –

birkaç yýldýr edebiyat dünyasýna sataþýp duruyor.

FEKLAVYE, sözlü espriye dayanan bir çizgi-dizi…

Böyle bir þeyin sergisi nasýl olurdu? Çizer de merak ediyordu.

Jasmine, Tan  ve Ýzel, usta tasarýmcýlar olarak hýzla çizerin merakýný giderdiler.

Çizer kendi kendine mýrýldandý: “Olabiliyormuþ…”

Þimdi 31 Ocak akþamýndan baþlayarak

Galata’daki Schneidertempel Sanat Merkezi’nin duvarlarýný bu sergi süsleyecek.

Sergi yetmezmiþ gibi, bir de Sel Yayýncýlýk FEKLAVYE dizisinden bir seçmeyi kitap yapýyor.

Yayýncýlar kitabýn hazýrlanan maketini çizerin elinden kurtarabilirlerse

sergi sýrasýnda kitabý Schneidertempel Sanat Merkezi’ne ulaþtýrmýþ olacaklarýný söylüyorlar.

Bu da bazý çizerleri kitaplarýnýn hazýrlýk çalýþmalarýndan uzak tutmak gerektiðini bir kez daha kanýtlýyor.

Açýlýþ-kokteyl: 31 Ocak 2008,saat:18.00
Yer: Schneidertempel Sanat Merkezi
Bankalar Cd. Felek Sk. No.1 Karaköy
Tel- Faks:0 212 249 01 50

Sergi, hafta içi her gün 10.30 – 17.00,Cumartesi kapalý,Pazar; 12.00- 16.00

email: sanat@schneidertempel.com
www.schneidertempel.com