SELCUK DEMIREL’DEN BAYRAK YORUMU…

haberler-bant2.jpg

sdemirel-bayrak.jpg

Selçuk Demirel, Türkiye’deki son siyasi geliþmeleri yorumladýðý ve
Le Monde’da yayýnlanan karikatürünü þöyle anlatýyor:
“Bu çizim her þeyden önce bir desen.
Vermek istediðim mesaj ikiye bölünmüþ olan Türkiye’dir.
 

Üniversitelerde türbanýn serbest býrakýlmasýný savunuyorum.
Bunu da taraf tuttuðum gibi bir sebepten dolayý deðil
insanlarýn kiþisel haklarýna duyduðum saygýdan dolayý destekliyorum.”

Türk karikatürist Selçuk Demirel’in, Türkiye’deki son siyasi geliþmeleri ve
türban tartýþmalarýný ele aldýðý karikatürü,
Fransa’nýn saygýn gazetelerinden Le Monde’un 17 Nisan sayýsýnda yayýmlandý.
Ancak Demirel’in kendi çizgisiyle Türkiye’deki son geliþmeleri anlattýðý ve
sanal ortamda hýzla dolaþan karikatürü, tartýþma yarattý.
Özellikle türban savunucularý, ’Türban ile Türk Bayraðý bu ülkenin simgesi’ derken
türban karþýtlarý ise bayrakta türban motifinin kullanýlamayacaðýný savundu.
Ýþte çok tartýþýlan bu karikatürü baþka çizeri Selçuk Demirel olmak üzere
Türkiye’nin ’birinci sayfa’ çizerlerine sorduk.
“Tarafsýz Mesafedeyim!”
VATAN’a konuþan Selçuk Demirel, çalýþmasýný þöyle anlattý:
Baþarýlý bir çalýþma ortaya koyduðuma inanýyorum.
Bu çizim her þeyden önce bir desendir.
Ben laikci-dinci tartýþmasýnda tarafsýz bir mesafede duruyorum.
Mesafeli durmadýðýmýz sürece zaten çok eleþtirel yaklaþamam.
Ve taraf tuttuðum anda propaganda yapmýþ olurum.
Burada vermek istediðim mesaj ikiye bölünmüþ vaziyette olan Türkiye’dir.
Dinciler de laikler de kendi cumhuriyetini kurmaya çalýþýyorlar.
Türkiye iki taraftan da çekiliyor.
Ve çekildiði noktalar demokratik ve normal noktalar deðil maalesef aþýrý uçlardýr.
Türkiye 6 aydýr gereksiz bir þekilde ’türban’ konusunda
tartýþmalara kilitlenmiþ durumda.
Tartýþacak o kadar þey varken bu konuya saplanmak bence yanlýþtýr.
Üniversitelerde türbanýn serbest býrakýlmasýný savunuyorum.
Bunu da taraf tuttuðum gibi bir sebepten dolayý deðil
insanlarýn kiþisel haklarýna duyduðum saygýdan dolayý destekliyorum.”

 (Vatan Gazetesi – 20 Nisan 2008)