SABAH GAZETESI, TAN ORAL’LA BIR SÖYLESI YAPTI…

haberler-bant2.jpg

tanoral-sabah.jpg

Karikatüriste asla güvenmemek lazým!

ÞÝRÝN SEVER

Yeni Þafak gazetesine verdiði bir röportaj sonrasý iþinden oldu Tan Oral. Kendi gazetesinde yayýmlandýktan sonra kullanýlmak üzere verdiði karikatür, Yeni Þafak’ta “Bizim için çizildi” diye anonslanýnca veto yedi. Aslýnda; röportajda söylediði “Baþörtülü kýzlarýn yaptýðý baþkaldýrý deðil, baþ eðmeme,” sözleri yüzünden kovulduðu öne sürüldü. Oral, geçen haftaya damga vuran iddialara cevap verdi, karikatüristlikle ilgili ilginç açýklamalar yaptý ve çizerken neler hissettiðini anlattý..

– Karikatür hikâyeniz nasýl baþladý?
– Durup dururken aklýma gelmiþ deðil tabii! Bir þeylere baþlamak genelde böyle olmuyor. Ancak þunlarý söyleyebilirim, çocukluk ve öðrenim yýllarým çok dolaþarak geçti, baba mesleði gereði…

– Neydi mesleði?
– Askerdi. Saymýþtým, 13 yýl tam 13 ayrý okulda okumuþum! Benim için hayat, sevdiklerimden ayrýlmak demekti. Hep birileriyle dost olurdum, severdim, kýsa süre sonra onlardan ayrýlmak zorunda kalýrdým ve bunun hayatýn bir parçasý olduðunu zannederdim. O yýllarda genç bir insan olarak dünyayý, ülkeyi, çevreyi, hayatý, ölümü anlamaya çalýþýrsýn, bütün bunlarýn cevaplarýyla þekillenirsin ama bu dolaþmalarýn içinde bu cevaplarý okulda bulamýyordum. Ýyi öðrenci olamýyordum o yüzden! Tek kanallý bir radyo da çocuk dünyamda fazla yer iþgal etmiyordu. Geriye ne kalýyor diye sordum kendime…