RASIT YAKALI’DAN BIR DUYURU…

haberler-bant2.jpg

minkari.jpg


“ MÝZAH ZEKANIN ZEKATIDIR”

Deðerli büyüðüm Tarýk Minkari hocam beni günler önce arayarak boðazdaki Balta limaný üniversite sosyal tesislerine öðle yemeðine davet etti. Hocam bu tür davetleri sýk sýk dostlarýna yapar ve özellikle mizah aðýrlýklý sohbetler onu çok mutlu eder.
Son iki yýldýr da ben þöyle  bir sözcük geliþtirdim.” MÝZAH ZEKANIN ZEKATIDIR” Doðru deðil mi sayýn dostum Yakalý.. derdi bu defa da gittiðimde buna bir kitap imzaladý. Kitabýn ismi “MÝZAH ZEKANIN ZEKATIDIR. Ýþ bankasý Kültür yayýnlarýndan çýkmýþ. Söyleþiyi Figen Þakacý yapmýþ./ Soyadý da çok yakýþmýþ/ Oldukça kalýn ve esprili yüklü bir kitap…
“Þimdi gelelim yeni geliþtirdiðim kelimeye, kadim dostum yakalý. Üç adam ayakta birinin elinde sayfasý parmaðýyla ayrýlmýþ bir kitap, kitabýn o bölümünü okumuþ, arkadaþlarýna anlatmýþ.. Öyle komik ki üçü birden katýla katýla gülüyorlar. Kahkahalarý kasýklarýna inmiþ. Ýþte bu kitabýn adý da “HEM GÜL HEM GÜLDÜR.”olsun.. Hocam hep zor konular veriyorsunuz…bu beni bu defa da aþar. Zaten elim titriyor. Ben bularý arkadaþlarýma aktarýp onlardan yardým isteyeyim. Sen bizin her þeyimizsin, birçok karikatürcü dostumuz bize ses verir ama bu iþin de sembolik bir ödülü olsun. “Peki tamam tamam, her katýlana kitaplarýmdan bir demet ,ve burada katkýda bulunanlarla hep beraber bol kahkahalý bir yemek. Olur mu ? Benim portremi de çizsinler komik komik. Yahu ben bayýlýyorum kendi komik karikatürlerime, onlarý karþýma koyup seyrediyorum, kitapta toplamak istiyorum”. Dedi. Abi yine geçen defa ki gibi elçiyim ben, bunu ilgili ilgisiz tüm dostlarýma aktaracaðým, bende çizeceðim. dedim.
Ramazandan sonraki bol “kahkaha  zekatlý” yemeðinde üçüncü kiþi psikiyatri hocamýz sayýn Erdoðan Özdamar beyefendiydi ..O da çok tatlý esprileriyle sohbetimize renk kattý. Semih Balcýoðlu aðabeyimizle bir çok meclislerde bulunmuþ, ölüm yýldönümünde ondan fýkralar, anekdotlar nakletti, Semih aðabeyimi kahkahalarla gözlerimizden yaþlar gelene dek andýk. Hocamýz beni gözüyle ,eliyle muayene etti. Bende dönüþ yolunda dank etti.. Gülmenin bir adým ötesi delilikmiþ” Tarýk hocam önlem olarak mý sayýn psikiyatri hocamýzý da üçüncü kiþi yaptý acaba..(!..).
Bu manevi deðeri büyük yarýþmaya katýlmak isterseniz yapýtlarýnýzý bana  elden yada posta ile veya mail yolu ile ulaþtýrabilirsiniz.
Raþit Yakalý. 0542 331 36 78