TÜRK KARÝKATÜRCÜLERÝ “EUROPA” KARÝKATÜR ALBÜMÜNDE…

haberler-bant2

 

 europakapak

 

TÜRK KARÝKATÜRCÜLERÝ  EUROPA KARÝKATÜR ALBÜMÜNDE 

Bu yýl kutlanacak olan Avrupa Birliði'nin ellinci kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda yapýlacak aktiviteler arasýnda  ( EUROPA- Fifty years of the treatýes of ROME ) isimli Avrupa Birliðini karikatürlerle tanýtan bir karikatür albümü de yayýnlandý. Portekiz'in baþkenti Lizbon’da hazýrlanýp basýlan ve dünyanýn bir çok ülkesinden tanýnmýþ karikatürcülerinin eserlerini bünyesinde topladýðý karikatür albümünde; Türkiye’den Erdoðan Baþol, Salih Memecan ile Hilmi Þimþek’in çalýþmalarý da yer almýþ ve bu karikatür albümü Avrupa’nýn birçok ülkesine gönderilmiþtir.

http://www.europarl.europa.eu/