OZAN CEYHUN YAZIYOR…

ozanceyhun-bant

 O'nu beðenirdim. Genelde Türkiye ve Kýbrýs ile ilgili her toplantýya katýlýr. Güzel ve de masum görünümü ile sanýrým onu farkeden tek erkek de ben deðilim. Kýbrýs Rum Kesimi'nin diplomatlarýndan biri olarak katýldýðý toplantýlarda bir kez olsun "kýrýcý" bir üslup kullandýðýný yaþamadým.

Geçen hafta Perþembe Günü saat 14.00'de Avrupa Parlamentosu salonlarýndan birinde "Kayýp Otobüs" filmini seyretmeye gelenler arasýnda o da vardý.

13 Mayýs 1964 günü 11 yolcusuyla ekmek parasý için yola çýkan otobüsün öyküsü deðildi sadece seyrettiðimiz. O kaybolan 11 erkek, kimi evli, kimi bekar abluka altýnda yaþamak zorunda býrakýlmýþ insanlarýn yaþam savaþý veren "kahramanlarýydý". Kahramanlýklar sadece silahla ve savaþ meydanýnda olmaz. Abluka altýnda ama can güvenliðine sahip olduklarý bölgeyi terk ederek çocuklarýný, kardeþlerini, anne ve babalarýný doyurmak için tehlikeli bir yoldan her gün iki kez geçmek pahasýna çalýþmaya giden 11 kahramandan söz ediyorum. Onlarý yolda durdurup katleden elleri tüfekli EOKA faþistleri bu alçakca cinayeti "kahramanlýk" sanarken karþýlarýnda duran insanlarý tararken aslýnda insanlýða kurþun sýktýklarýný bile bilemeyecek kadar zavallý olmalýlar.

Avrupa Parlamentosu'nun bir salonunda kimi milletvekili, kimi stajyer, kimi kaba ve hýrçýn olarak nam yapmýþ Rum gazeteci, kimi güzel ve alýmlý Rum diplomat, kimi Kuzey Kýbrýslý, kimi Türkiyeli ve bir çok farklý ülkeden insan pür dikkat dinlemekteydiler  o zamanlar ufacýk bir çocuðun þimdiki yaþlý ve de sakallý ama hala çocukca göz yaþlarýyla "babacýðým, bugün çýkýp gelmen ve seni bir kez, tek bir kez görebilmem için her þeyimi verirdim" diye yakarýþýný.

Avrupa Parlamentosu'nun bir salonunda aþýk olmanýn ne demek olduðunu, sevmenin yüceliðini ve de ayrýlýðýn acýsýný bilenler kederli bir þekilde izlediler 11 erkekten bekar olan birinin cebinden çýkan o sevgi dolu mektubu ve de yanýnda kurutulmuþ kýrmýzý gülü. O gencin "ablam evlendiðinde senin her þeyini ben alacaðým, sen yalnýz deðilsin, ben varým" diyerek bir 13 Mayýs 1963 günü çýktýðý son yolculuktan beri dolapta sakladýðý cekete bakýp aðlayan ablasý yürekleri yaktý o salonda.

Eðer babaysanýz bilirsiniz oðullar ve babalar arasýndaki o muhteþem iliþkiyi. Avrupa Parlamentosu'nun bir salonunda oturan babalar, kimi diplomat, kimi milletvekili, kimiyse gazeteci, o an eminim oðullarýný düþünmekteydiler hüzünle seyrederken gözleri yaþ içinde yaþlý ama hala babasýnýn küçücük oðlu bir adamý "babamla ben de binmek istiyordum o otobüse,…" diye anlatýþýný. Nasýl yakmaz yüreklerini babalarýn o sahne, her gün babasýnýn duvara dayadýðý bisikletin yanýnda babasýný bekleyen o oðulun muciye inanan gözlerindeki umutla karýþýk hüznü.

Ýster Türk, ister Rum, isterse Alman o anda salondaki herkes sanýrým kin duymaktaydý elleri tüfekli sadece silahlarýndan cesaret alabilen yüreksiz bir grup otobüsü durdurup 11 yolcusunu indirdiðinde.

Ve Avrupa Parlamentosu'nda ya da Güney Kýbrýs'ta en milliyetçi ve de popülist söylevleri ile aklý baþýnda Rumlarca da sevilmeyen bir milletvekilinin bile söyleyebileceði laf kalmamýþtý 5 Ekim 2006'da 11 yolcunun bir kuyu içinde bulunan kemiklerini seyrederken.

55 dakikanýn sonunda 11 sýradan ama kahraman insana yakýlan aðýtý dinlerken sanýrým salonda gözleri yaþlý olmayan çok az insan vardý.

En son Ýstinye'de bir gece yarýsý izlerken "Babam ve Oðlum" filmini böylesine yaþlanmýþtý gözlerim.

O'na baktým. Gözleri hüzün doluydu. Ardýndan öðrendim. O da babasý kayýp bir Rum kýzýydý. "Biz" dedi "birbirimizi en iyi biz anlarýz" giderken kutladýðý film yapýmcýsýna.

Film öncesi bana Eylül ayýndan itibaren eþiyle birlikte Güney Kýbrýs'a döneceðini ve Güney Lefkoþa'da oturacaklarýný anlatmýþtý. Onu ziyaret edeceðim ve biliyorum artýk aslýnda o ve "Kayýp Otobüs'teki" 11 erkeðin çocuklarý çok iyi bilmekteler " ateþin düþtüðü yeri yaktýðýný".

Ve onlar belki de en doðru cevap tüm geçmiþe. Çünkü geçmiþten dolayý kin duymamaktalar kimseye.

Kayýp Otobüs filminin yapýmcýlarýna teþekkürler. Þimdi onu Almancalaþtýrmaya karar verdik. Çünkü bu filmi izleyen Almanlar'ýn Kuzey Kýbrýslýlarý çok iyi anlayacaðýndan eminim.

 

Ozan Ceyhun
MdEP a.D.
Office in Germany
Igelweg 41
D-65428 Rüsselsheim

Fon (mobil-Brussels) : 0032 473 46 34 49
                                 0032 484 54 86 96

Fon (mobil-Germany) : 0049 172 66 999 15

Fon (mobil-Turkey) :  0090 533 761 66 67