ONDÖRTLÜ KARIKATÜR SERGISI IPTAL EDILDI…

haberler-bant2.jpg

ondortlu.jpg

ONDÖRTLÜ KARÝKATÜR SERGÝSÝ’NE ÝZÝN ÇIKMADI…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde okuyan öðrencilerin oluþturduðu
 
“Kültür ve Bilim Topluluðu”nun Mayýs ayýnda yapýlan “bahar þenlikleri” kapsamýnda açmak istedikleri
“Ondörtlü Karikatür Sergisi”ne üniversite yönetiminden izin verilmedi… 
 Yýllardýr Türkiye’nin çeþitli il ve ilçelerinde sayýsýz sergiler açan Ondörtlüler bu zamana kadar
çeþitli engelleme ve sansür giriþimiyle karþýlaþtý…
Hatay’da açýlmasý düþünülen Ondörtlü karikatür sergisinde Aþkýn Ayrancýoðlu, Behiç Ayrancýoðlu,
E. Yaþar Babalýk, Yýlmaz Baþ, Volkan Demir, Halis Dokgöz, Ahmet Erkanlý, Mehmet Gölebatmaz,
Bülent Han, Murat Ýlhan, Cemal Odabaþý, Altan Özeskici, Seyit Saatçi ve Seçkin Temur’un eserleri yer alýyordu…
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü’nde 6-10 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlan
bahar þenliklerinde Kültür ve Bilim Topluluðu’nun açmak istediði Ondörtlü Karikatür Sergisi’nin yaný sýra,
panel, halk müziði konseri, þiir dinletisi ve tiyatro etkinliklerine de izin verilmedi…
Üniversite Rektörlüðü izin vermeme kararýna Kültür ve Bilim Topluluðu’nun bu etkinliklerle
öðrencileri “sosyalleþtirmesini” gerekçe gösterdi…

HABER: ASKIN AYRANCIOGLU