OÐUZ GÜREL’DEN “DÝGÝTAL KARÝKATÜR” ÜZERÝNE…

digital-bant

„DÝGÝTAL KARÝKATÜR“ KONUSUNDAKÝ YAZIMA ÝLK YANIT OÐUZ GÜREL’DEN GELDÝ. OÐUZ DA BÝZLER GÝBÝ „DÝGÝTAL“ KARÝKATÜRÜ SAVUNAN VE DESTEKLEYEN BÝR ARKADAÞIMIZ. YAZDIKLARININ NEREDEYSE TÜMÜNÜN ALTINA ÝMZAMI ATIYORUM. TEK YANILDIÐI NOKTA OLAN „ADAPAZARI YARIÞMASI“NIN HEDEF YAPILMASI KONUSUNU ÝSE, YAZIMIN ALTINA KOYDUÐUM DÝPNOT’LA AÇIKLADIM ZATEN. YARIÞMA KOMÝTESÝNÝN BÝR SONRAKÝ YARIÞMA ÞARTNAMESÝNE „DÝGÝTAL KARÝKATÜR“ ÜN DE EKLENECEÐÝ BÝLGÝSÝNÝ ATLAMIÞIM. TEK ÖZÜR BORCUM DA BU! ANCAK YARIÞMANIN HEDEF HALÝNE GETÝRÝLMESÝ FÝLAN ASLA SÖZ KONUSU DEÐÝL YAZIMDA. SEVGÝLÝ OÐUZ GÜREL’ÝN YAZISINI AYNEN (EK DE DAHÝL) YAYINLIYORUM. E.K. 

 

Yazýnda belirttiðin seçici kurulun dijital karikatür konusunda karar almadýðý yanlýþ erdoðan..zira o konuda bundan sonra yapýlacak yarýþmalarda dijital karikatür kabul edilecek denmiþ ve karar alýnmýþtýr..birincisi bu..ikinci olarak gelen dijital iþ sayýsý toplam orjinal iþin yüzde onu civarýndaydý..bu noktada rakam önemli deðil..1 dijital karikatür de gelse bence deðerlendirilmeli..sorumluluk noktasýnda adapazarý yarýþmasýnýn bir anlamda hedef yapýlmasý doðru deðil..adapazarýna gelene kadar yýllardýr süren onca yarýþma var..adapazarý yarýþmasýýnýn 29 uncusu yapýlmýyo..bir defa bu gerçeði görelim..benim açýmdan dijital karikatürün hiç bir olumsuz yaný yok..orjinalle kýyaslanmasý bile bana göre saçma..orjinalin yýllardýr süren bir anayasa gibi durmasý ise takdir edersiniz ki adapazarý seçici kurulunun denetiminde ve onayýnda bir olay deðil..dolyýsýyla dijital karikatür konusunda adapazarý jürisinde bir kriz yaþanmýþ da deðildir..bunu dileyen dilediði gibi yorumlayabilir..ilk defa yapýlan bir uluslararasý yarýþmaya yýllardýr süren ve kalýplaþmýþ -deðiþmesi gereken karikatür statükolarýný yüklemek kanýmca doðru deðil..yukarýda da belirttim ille de orjinal diyen onlarca yarýþma var yurtiçinde..bunlarýn topluca deðiþmesi gereken bazý þartname alýþkanlýklarýný tek bir yarýþmaya yüklemek doðru deðil..
dijital iþ yollayarak iþlerinin çöpe gittiðini düþünen arkadaþlara da hak verilebilir..ama sonuç olarak orjinal ve esas þartnamede orjinal kabul edilir diye yazýlmýþ..ben ya da bir baþkasý dijitale evet yollayýn dese de söylenen þey yazýlý ve onaylanmýþ bir söz deðil..ama yine belirteyim
hiç bir karikatürcünün iþi ve eseri sýrf dijital diye bu yarýþmada elenmemiþtir..bu detayýn bilinmesinde fayda var..son bir kaç tura kadar dijital olsun olmasýn bir çok karikatür gelmiþtir..yani belirtildiði gibi daha en baþta djital karikatürler baþka yarýþmalarda olduðu gibi elenmemiþtir..onun için alanya ve baþka yarýþmalarla ayný kefeye konmasý doðru deðil kanýmca..
ama yukarýda da belirttim adapazarý karikatür yarýþmasýnýn 29 uncusu yapýlmýyor..yýllarýn kalýplaþmýþ alýþkanlýklarýný tek bir yarýþmaya sorumluluk anlamýnda yüklenmemesi gerekir..sorumluluk ve hata payý yüklenecekse yarýþmalar genel anlamda masaya yatýrýlmalýdýr..ama bunu yapmayýp daha birincisi yapýlan yarýþmaya uzun yýllarýn anayasa haline gelmiþ bazý alýþkanlýk ve kurallarýný niye deðiþtirmiyorsun diye sormak ne kadar doðru..bu sonuç olarak o yarýþmayý hedef yapar sorunu çözmez..
bu tarz çaðýn getirdiði teknolojik yeniliklerin daha genel anlamda hayata geçmesi kurum ya da dernek statüsündeki kuruluþlarýn ortak bir bildiri gibi açýklama yapmasý ve bunu mutlaka uygulanma zorunluluðu getirmesi ile mümkündür..örneðin karikatürcüler derneði dijital karikatüre evet diyorsa kendi ambleminin olduðu tüm yarýþmalarda dijital karikatür kabul görmelidir..ha bu yeterlimidir..deðildir..ama bir adýmdýr..
yine sonuç olarak orjinal karikatürün anayasa gibi kural haline gelmesinin zorunluluk nedenleri çaðýmýzda geçerliliðini yitirdi gibi..yani niye ille de orjinal dendiðinde verilen cevaplar biraz havada kalýyor..çünkü karikatürün oscarý diye nitelenen yarýþma dahi dijitale geçtikten sonra geride ki tüm tartýþmalar da sanki geçerliliðini yitiriyor gibi..orjinalin deðeri ile dijitalin deðerini kýyaslamak ise bana doðru gelmiyor..orjinal de çizilen espiride çizer kafa yorarken dijital de yormuyor mu..ya da orjinalde masa baþýnda çalýþýrken dijital de karikatürü yürüyerek mi çiziyor..elbette orada da bilgisayarda çalýþýyor..bu liste uzar gider..konunun hala bir tabu gibi olmasýnýn sebebi ise dijital karikatür çizen çizer sayýsýnýn henüz büyük bir çoðunluðu oluþturmamasýdýr..bu da belki nedenlerden biri..
bir de þu var..
adapazarý yarýþmasýný eleþtiren sen ya da baþka çizer arkadaþlarýn sadece dijitale takýlmayýp „ya uluslar arasý yarýþmada nerdeyse teþviklerle 8 e yakýn ödül var.. gençlere ne kadar destek verilmiþ..bu da övgüye deðer“ denilmesini beklerdim..bu yarýþmada 3 deðil 23 ödül verildi.. 3-4 karikatürü görüp yarýþmanýn geneline deðerlendirme yapmak doðru deðil..3 üncü birinci olmalýydý birinci kötüydü vs. türü deðerlendirmelere girersek o zaman nasreddin hoca’dan göç yarýþmasýna aydýn doðan’dan daha baþka yarýþmalara bi çoðunu masaya yatýrmamýz lazým..ama yine söylüyorum saydýðým yarýþmalarýn hepsi 5 inci 20 inci 29 uncusu yapýlan yarýþmalar..bir yarýþmanýn daha temeli atýlýrken tutup 30 uncusu yapýlan yarýþma gibi deðerlendirmek doðru mu bilmiyorum..elmalarla armutlarý birbirine karýþtýrmayalým.
eseri harcandýðýna inanan çizer arkadaþ kendisine haksýzlýk yapýldýðýný düþünüyor olabilir..ama hiç bir iyi karikatür harcanmaz..döner dolaþýr ve ödül alacaksa orda olmazsa baþka yerde alýr..yine söylüyorum hiç bir iyi karikatür harcanmaz..harcanamaz..harcadýðýný sananlar kendini harcar.
karikatür sanatýna ciddi katkýlar yapmak biraz da objektif ve daha nesnel düþünme ile olur..
dijital iþim kabul görmedi demek baþkadýr bir yarýþmanýn genelini kapsayacak deðerlendirmeler baþkadýr..benzer karikatür iddalarý içinse þunu söylüyorum..adapazarý bu anlamda ilk midir acaba..önce bu cevaplansýn..benzer karikatür ile çalýntý karikatür kavramýný karýþtýrmak ise daha vahim hata..
memnuniyetsizliðini ödül aldýðý yarýþmalarda da belirten çizerlerin çoðaldýðý bir ortam görebilmek umuduyla herkese sevgiler..

oðuz gürel