“NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN!” 100 FINALIST CARTOONS100finalists-dq.jpg

100finalistcartoons-dq.jpg100 Finalist Cartoons are Selected! 

12th International Don Quichotte Cartoon Contest "No to Violence Against Women!" This project is the scream of women from A to Z. It is the rebellion of women to the male dominant world. With Gaye Donay, Competition Partner, President of Istanbul Thought and Education Association; Sedef Tenim, International Communications Consultant; Elif Özer, Technical Assistant; all Members of the Pre-selection Committee and the Main Selection Committee consist of women. Our goal is to stop violence against women all over the world, to defend women’s rights and gender equality. 

How 100 Finalist Cartoons are Selected? 
394 cartoonists from 62 countries have participated in our contest with a total of 1.040 cartoons. Pre-Selection Committee members, Farzana Vizier Tabor (Iran), Shirin Gholipo (Iran) and Asli Alpar (Turkey) have identified the 100 finalists out of 1.040 cartoons, with thorough examinations. The most important point in the qualifications is as follows: It’s been decided to give priority to the works that oppose violence, defend women’s rights and reflect the image of strong women, not violence against women. Our second announcement, a month before the competition’s end, has brought the related cartoons in. 
As a new application in our competiton, we have closed the signatures of the illustrators and numbered them. Because, in many competitions, we see that the selection committee members reward signatures rather than humor and art. We want to change this biased attitude. Yet, it’s also true that our selection committee as they are active artists of the cartoon world, will be able to guess the names though the styles, we will at least prevent the signature to affect their initial decisions.

When Will the Awards be Determined? 
The 100 Finalist cartoons will be posted in social media and on the Don Quichotte website for 2-3 weeks. Similar cartoons, claimed to be copies or stolen ones will be evaluated in this process and disqualified if necessary. Warnings and shares of such that come later, will not be taken into consideration. Towards the end of May, the Main Selection Committee will identify the cartoons that are worthy of an award out of the 100 Finalists. Due to the Coronavirus regulations, our competition program has been changed. Announced earlier as June 3rd Istanbul, the award ceremony and exhibition will be held later. Please follow us for the next announcement. 

We would like to share our endless thanks to the cartoonists who have contributed to this international gender struggle and all who have supported this meaningful organization.

100 Finalist Karikatür Belirlendi!..

12. Uluslararasý Don Quichotte Karikatür Yarýþmasý"No To Violence Against Women!" projesi A’dan Z’ye dünya kadýnlarýnýn çýðlýðýdýr. Erkek egemen dünyaya kadýnlarýn isyanýdýr. Yarýþma partnerimiz Ýstanbul Düþünce ve Eðitim Derneði Baþkaný Gaye Donay, Uluslararasý Ýliþkiler Uzmaný Sedef Tenim, Teknik Asistan Elif Özer olmak üzere Ön Seçici Kurul ve Ana Seçici Kurul üyelerinin tamamý kadýndýr. Amacýmýz tüm dünyada kadýna yönelik þiddete dur demek, kadýn haklarýný ve cinsiyet eþitliðini savunmaktýr.

100 Finalist Karikatür Nasýl Belirlendi?
Yarýþmamýza 62 ülkeden 394 karikatürcü toplam 1040 karikatürle katýldý. Ön Seçici Kurul üyeleri Farzane Veziri Tabar (Ýran), Shirin Gholipour (Ýran) ve Aslý Alpar (Türkiye) karikatürleri büyük bir itina ile inceleyerek 100 finalist karikatürü belirledi. Elemelerde en önemli nokta þuydu: Kadýna yönelik þiddeti deðil þiddete karþý koyan, haklarýný savunan ve güçlü kadýn imajýný yansýtan çalýþmalara öncelik verilecekti. Yarýþmanýn sonlanmasýna bir ay kala yaptýðýmýz ikinci duyuru bu yönde karikatürlerin gelmesini saðladý.
100 finalist için yeni bir uygulama baþlattýk. Çizerlerin imzalarýný kapattýk ve numaralandýrdýk. Nedenine gelince, bir çok yarýþmada seçici kurul üyeleri espri ve çizgi yerine imzalara ödül veriyor. Bu yanlý tutumu deðiþtirmek istedik. Karikatür dünyasýnýn aktif çizerlerinden oluþan seçici kurulumuz, her ne kadar çizgilerin kime ait olduðunu tahmin edebilecekse de, en azýndan imzanýn etkilemesinin önüne geçmiþ olacaðýz. Finalist karikatürler sosyal medyada sergilenirken de imzalar görünmeyecek.

Ödüller Ne Zaman Belirlenecek?
100 Finalist karikatür sosyal medyada ve Don Quichotte websitesinde 2-3 hafta boyunca sergilenecek. Benzer, kopya veya çalýntý olduðu iddia edilen karikatürler varsa, bu süreçte deðerlendirilecek, gerekirse diskalifiye edilecek. Bu sürecin sonunda gelen uyarý ve paylaþýmlar dikkate alýnmayacak. Mayýs sonuna doðru Ana Seçici Kurul 100 finalist karikatürden ödüle deðer bulunan karikatürleri belirleyecek. Koronavirüs nedeniyle yarýþma programýmýzda da deðiþiklik oldu. 3 Haziran’da Ýstanbul’da yapýlmasý gereken ödül töreni ve sergimizi daha sonra ilan edeceðimiz bir tarihte yapmayý düþünüyoruz.

Bu anlamlý organizasyona emek veren ekibimiz baþta olmak üzere, destek veren kurumlara ve çizgileriyle katký veren deðerli karikatürcülere sonsuz teþekkürler…


FINALIST CARTOONS LINK:

on Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=782905346&sk=media_set&set=a.10164884813095347&type=3 


issuu.com / virtual album:

https://issuu.com/erdogankarayel/docs/notoviolenceagainstwomen-100finalists