NEZIH DANYAL “GLOBANATOLIZATION” EXHIBITION IN KAHIRE…

haberler-bant2.jpg

nezih-kahire.jpg

Nezih Danyal’ýn ‘Globanatolization’ karikatür sergisi Kahire’de açýlýyor.

 

Nezih Danyal’ýn ‘Globanatolization’ karikatür sergisi Mýsýr’ýn baþkenti Kahire’de El-Hanager Arts Center’da 8 Haziran günü saat 19.00 da açýlýyor.

Danyal’ýn Anadolu kültür simgelerini kullanarak çizdiði doksan karikatürden oluþan ‘Globanatolization’ karikatür sergisi 20 Haziran tarihine kadar karikatürseverler tarafýndan izlenebilecek.

Kahire Büyükelçiliði, El-Hanager Arts Center’ýn katkýlarýyla düzenlenen. ‘Globanatolization’ sergisi daha önce, baþta Berlin, Roterdam, Paris, Tahran, Hirosaki (Japonya), Osieck (Hýrvatistan), Varþova, Legnica (Polonya), Lefkoþa olmak üzere çeþitli kentlerde sergilendi.

Karikatürist Nezih Danyal sergilenin açýlýþýnda bulunacak, izleyicilerle söyleþi yapacak ve kitaplarýný imzalayacak.