NASREDDIN HODJA’S GRANDCHILD’S IN AKSEHIR…

haberler-bant2.jpg

nhoca.jpg

NASREDDÝN HOCANIN TORUNLARI AKÞEHÝRDE


   Bu yýl 49.düzenlenen Akþehir Nasreddin Hoca þenlikleri çoþkulu geçti.Türk mizahýnýn unutulmazý N.Hocanýn 800. doðum yýlý olmasý nedeniyle daha anlamlý ve önemliydi.Meclis baþkaný Köksal Toptan’ýn katýldýðý,Kadir Çöpdemir’in göle maya çalmasýyla baþlayan þenlikte,sergi,söyleþi,film gösterimi ve konserlerle sürdü.
   Ýzmirden Saat Kulesi Karikatürcüler Topluluðu: Savaþ Ünlü,Mustafa Yýldýz,Lütfü Çakýn,Serkan Demir, Uður Deniz Kuþgöz ile katýldýlar.Ýzmirde bir ilki gerçekleþtiren,35 çizerin karikatürlerinden oluþan ‘N.Hoca 800 yaþýnda’ sergisini Beldiye iþ merkezinde açtýlar.Homur mizah grubuda çýkardýklarý derginin 69.sayýsýný N.Hocaya ayýrýp,Belediye parkýnda sergilediler.Canol Kocagöz,Ahmet Erkanlý,Devrim Demiral,Ýlker Ekici,Emre Bakan’ýn yanýsýra Mizah Üretenler Derneði baþkaný Ergin Gülen’de Akþehirdeydi
     Mizah adýna bir þeyler yapmanýn keyfiyle,work shopa katýlan gençlerle birlikte karikatürler üretildi.Þenlik süresince halkýn yüzlerce portresi çizildi.Saat Kulesi ve Homur çizerleri TV kanallarýyla söyleþi yapýp,yerel basýnda yer aldý.Halkýn sanatcýlara sahip çýkmasý,hoþ sohbet kaynaþmasý,N.Hocanýn torunlarý olmasýnýn kanýtý gibiydi.