NASREDDIN HOCA SENLIKLERI..

news-bant.jpg

nhoca.jpg


Ülkemizin tek mizah ve karikatür aðýrlýklý þenliðin
 bu yýlý 50.’sini gerçekleþtirmenin heyacanýný yaþýyor.
Akþehir Belediyesi ve Akþehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneðinin
 düzenlediði þenlik 4 Temmuz’da baþlýyor.
10 Temmuz’a kadar sürecek þenliklerde onlarca sergi açýlacak.
Bunlarýn içinde yer alan karikatür sergileri ise þöyle:
Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu- Belediye Ýþ Merkezi
Homur Mizah Dergisi- Belediye Parký
Gökçen Eke- Belediye Ýþ merkezi ve Halk Kütüphanesi
Anadolu Karikatürcüler Derneði- Belediye Parký
Sevgi Yýlmaz ve Ýst. Üniversitesi Grafik Tasarým Öðrencileri sergisi-

Belediye iþ Merkezi, Cafcaf Dergisi- Belediye Parký
Filistinli Karikatürcü Naci El Ali – Belediye Parký
Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu ve Homur Dergisi Belediye parkýnda

 “Karikatür Workshop” çalýþmalarý yapacak,
son gün ise Cafcaf Dergisi sürdürecek.
Birçok Söyleþi, Panel, Konser, Sinema, kýsa film,
 Tiyatro, Yerli ve Yabancý Halk Dans gösterileri,
Ýmza günlerinin yapýlacaðý etkinlikte,
temsili Nasrettin Hoca’yý Kadir Çöpdemir canlandýracak.
Þenlik proðramýnýn tamamýný görmek için: http://www.aksehir.bel.tr/
.
Mustafa Yýldýz
saat.kulesi35@hotmail.com