MURAT KÜRÜZ’ÜN YENI KITABI: SON EFSANE: GIRGIR

haberler-bant2.jpg

“Türk mizahýnda iþler kötü mü gidiyor?
Gýrgýra emek veren, Gýrgýr ekolünün içinde yetiþen tüm yazar, çizerlere bu soru hep sorulur.
Bana da bu sorular Gýrgýr tiryakileri tarafýndan çok soruluyor… Bende dilimin döndüðünce anlatmaya çalýþýyorum…
Bu kitapta bu sorularýn yanýtýný vermeye çalýþýrken geçmiþe uzun bir yolculuk yaptým. Anýlar canlandý… Ve bu anýlardan bir kýsmýný bu kataba aktardým.
Kitabý okurken çok özlediðimiz 80’li yýllara bir yolculuk yapacaðýnýzý düþünüyorum.
Gýrgýrlý günleri anlatýrken deðiþen Türkiye’nin bir belgesel filmini çektiðimi hissettim.
Milyonlara ulaþmýþ Gýrgýr’ý anlatmak hiç de kolay olmadý. Bu kitabýn tarihine tanýklýk edeceðini bildiðim için mümkün olduðunca dikkatli olmaya çalýþtým. Eksik gedik hiçbir þey kalmasýn istedim.”

Murat Kürüz

sonefsane.jpg