KIBRIS TÜRK KARIKATÜRCÜLER DERNEGI’NDEN DUYURU..

haberler-bant2.jpg

TAN ORAL’IN CUMHURÝYET GAZETESÝNDEN UZAKLAÞTIRILMASI ÜZERÝNE KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ’NDEN AÇIKLAMA

 

(12.03.2008-Lefkoþa) Türkiye Cumhuriyeti’nin aydýnlýk yüzü, karikatür sanatçýsý Tan Oral’ýn, “Fýrsatý ganimet bilen” bazý çevrelerce ve “Havadan-Sudan sebeplerle”, Cumhuriyet gazetesindeki iþinden uzaklaþtýrýlmasýný büyük bir üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyoruz…

 

Olayýn baþladýðý günden bugüne, Tan Oral’a yapýlan “Ali Cengiz Oyunu” karþýsýnda Türkiye Karikatürcüler Derneði yönetiminin, Türkiye’deki örgütlü-örgütsüz karikatürcü çevrelerinin Tan Oral’a sahip çýkýp dayanýþma göstermesini, açýklama yapmasýný bekledik… Fakat, “Nerde gezer Takyanoz”…

 

Hatýrlatmak istiyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki karikatürcülere karþý uygulanan anti demokratik baskýlar, sansürler, yasaklamalar ve hoþgörüsüzlükler karþýsýnda, ister Dinci Karikatürcü olsun, ister Sosyal Demokrat Karikatürcü olsun, ister Sosyalist Karikatürcü olsun, isterse Kemalist Karikatürcü olsun, küçük hesaplar ve menfaatler nedeniyle tüm bu yapýlanlara karþý ses çýkartamýyorsak, tepki koyamýyorsak, dayanýþma gösteremiyorsak, hiç merak etmeyiniz, ilerleyen günlerde hepimizin hakkýndan teker teker geleceklerdir… Ýþte O zaman ses çýkaracak birilerini bulamayacaðýz…

 

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bazý sözde Kemalistler, Kýyafet Devrimi’ni bahane ederek türbaný yasaklamak isterlerken, Anadolu’da kadýný ve erkeði ile giyilen þalvara ve onlarca etnik ve kültürel kýlýk-kýyafete neden karþý çýkmamaktadýrlar? Atatürk’ün uyguladýðý Kýyafet Devrimi sadece ve sadece türbaný mý kapsamaktadýr?

 

Atatürk Devrimleri’ni en kýsa sürede uygulayan; buna raðmen ister Kara çarþaf, ister türban, ister mini etek giysin, insanlarýn siyasi, kültürel ve dini görüþlerine ve kýyafetlerine hoþgörülü, devlet ile din iþlerini biribirinden ayýran Kýbrýs Türk Toplumu’ndaki karikatür sanatçýlarý olarak, Tan Oral’ýn 28 Þubat 2008 tarihli Yeni Þafak gazetesinde yayýnlanan söyleþisine aynen katýdýðýmýzý belirtir; Tan Oral üstadýmýza Akdeniz’in öte yakasýndan kucak dolusu sevgi ve selamlarýmýzý gönderir, kendisini hararetle kucaklarýz…

 

HÜSEYÝN ÇAKMAK-BAÞKAN

KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ