KARIKATÜREVI ETKINLIKLERI…

news-bant.jpg

karikaturevi-myildiz.jpg


KARÝKATÜRLÜ EV’DE SERGI ACILISI VE ETKINLIK
 
Karaburun Karikatürlü Ev’de “Kent ve Yaþam” konulu
sergi açýlýþý yapýldý.
Kalabalýk davetliler önünde açýlan karma sergide konuþan
Karaburun Belediye Baþkaný Serdar Yasa;
” Türkiye’de bir ilk olan Karikatürlü Evde
böyle güzel etkinlikler yapýlmasý bizleri sevindiriyor.
Özellikle çocuklarýmýzýn çalýþmalara katýlmasý,
gelecekte usta birer karikatürcü olmalarýný görmek
bizleri gururlandýracak” dedi.
Açýlýþta karikatür çizip, sergileyen çocuklarý görenler
hayretlerini gizleyemedi.
Tufan Selçuk ve A.Osman Taþ’ýn yüzlerce kartpostalýný
 bir çýrpýda satýp,daðýtan çocuklar
harçlýklarýný çýkarmanýn keyfini yaþadýlar.
Eray Özbek ve Mustafa Yýldýz miniklerle çizim yaparken,
Birol Çün izleyicilerin portrelerini çizip, söyleþi yaptý.
Ayrýca mizah yazarý Savaþ Ünlü ve Cevdet Florat
kitaplarýný imzalayýp, çocuklara hediye ettiler.