HÜSEYIN CAKMAK (CYPRUS)

dq-cartooncommittee-bant.jpg

Deðerli arkadaþlar:

“Benzer-Çalýntý-Taklit” karikatürleri tesbit etmek ve önlemek için, “Don
Kiþot Karikatür Komisyonu” üyelerine kaynak olacak bir web sayfasý
buldum…

Sayfa sorumlusunu ve hazýrlayýcýsýný henüz keþfedemediðim, muhtemelen
Rusya’da hazýrlanan sözkonusu web sayfasýnda özellikle Rus medyasýnda
yayýnlanan onlarca “Benzer-Çalýntý-Taklit” karikatürler yer almaktadýr…

Web sayfasýnda yer alan birçok “Benzer-Çalýntý-Taklit” karikatürlerin tek
eksik yaný, hangi tarihlerde, hangi yayýn organlarýndaa yayýnlandýklarýna
dair detaylý bilgilerin yer almamasý…

Bu eksikliðe raðmen, sözkonusu web sayfasýnýn “Don Kiþot Karikatür
Komisyonu” üyelerine önemli bir kaynak oluþturacaðýna inanýyorum…

web sayfasýnýn adresi þöyle:
http://www.cartoon-twins.ru/

Selamlar…

Hüseyin Çakmak

 

similarcartoons.jpg