HOMUR ÖZEL SAYISI..

haberler-bant2.jpg

homur-su.jpg

H O M U R      MÝZAH DERGÝSÝ

 

Neoliberal anlayýþ çerçevesinde suyun kamu hizmeti rolünü kaldýrmak için kurulan Dünya Su Konseyi
suyu özelleþtirme kararý almak  için   5.Dünya su Forumunu  2009 yýlýnda ÝSTANBUL’da toplanma kararý aldý.
Dünya su tekellerinin suyu özelleþtirme kararý alacaðý bu toplantýya dikkatleri çekmek için

 DÝSK Birleþik –Metal –ÝÞ Sendikasý için

 
S  U

 
Ana konusunu iþleyerek

 
NE HAVASI NE  SUYU
DEÐÝÞMEZ  SOYSUZUN   HUYU

Manþetiyle çýktý.

Makropaþa
Su Aðasý Mahmut
Hoca Nasrettin’in üst manþetlerinin yer aldýðý birinci sahifede
DÝSK Birleþik Metal-Ýþ’in “SU ÇÜRÜDÜ, SIRA HAVADA MI ?” baþyazýsý ile
Flaþ Haberde “GÖZALTINA GÝDENLER” haberiyle günün aktüel haberi hem veriliyor hem de kýsaca yorumlanýyor.
Ayrýca birinci sahifede 2007 yýlý 5.Nasrettin Hoca Fotoðraf Yarýþmasý’na Vietnam’dan katýlan ve sergilenen
Hoang Quoctuan’ýn Parlayan Gözler isimli eseri yer almakta.

“SU AKAR , ÞÝRKETLER PARA BASAR” baþlýðýyla suyun özelleþtirilmesini dünyada ki örnekleriyle
Tahir Öngür ‘ün  hiciv dolu inceleme yazýsý ile okuyuculara aktarýlýyor.
Ord. Prof Dr Akildane Herzekar gerekli Nasrettin Hoca fýkralarýný anlatýyor.
Muhabirimiz Savaþ Ünlü’de IVIR ZIVIR TV de yapýlacak “ SU DAMLASI YARIÞMASI” ný bildiriyor.
Eðitim sistemine en güzel Yanýtý  Yýlmaz Onay’ýn çevirisi ile BERTHOL BRECHT veriyor.
Hüseyin Gül  ATASÖZLERÝNE YENÝ BÝR BAKIÞ ile yaklaþýyor.
Aziz Nesin Markopaþa Mizah Dergisin de 10.07.1950 tarihinde yayýnlanan bu günün çalýþma koþullarýna
çok uyan bir mizah hikâyesi ile yer alýyor.
Kuvvet Lordoðlu’nun “ÖZGÜRLÜÐÜN ZÝHÝN DÜNYAMIZA YANSIMALARI NI”  iþleyen yazýsý ile

“S U S U Z   Y A Z I N  D Ö N Ü Þ Ü” iþleniyor.
Halk bilimci Yusuf Çotuksöken  NASRETTÝN HOCA ve SU KÜLTÜRÜ” konusunu 
Nasrettin Hoca’nýn fýkralarýyla homur okuyucularý için iþliyor.
Gezegenimizin en önemli sorunu olan  Tanay Sýdký Uyar   “ ÝNSANLAR MI DOÐAYA,

DOÐA MI ÝNSANLARA UYACAK “ konusuna çözüm arýyor.