HOMUR DERGISI’NI 70. SAYISI YAYINLANDI..

news-bant.jpg

homur01.jpg

HOMUR MÝZAH  GAZETESÝ ‘nin 70.sayýsý cikti

 

 

DÜNYA SU TEKELLERÝNÝN   MART 2009 ayýnda ÝSTANBUL’da

Toplayacaklarý Suyun Metalaþmasý üzerine önemli kararlarýn alýnacaðý

 

5. DÜNYA SU KONSEYÝ  toplantýsýna karþý

 

Demokratik Kitle Örgütlerinin Oluþturduklarý

TÜRKÝYE / SUYUN  TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝNE HAYIR PLATFORMU

Bileþenleri adýna   TMMOB  Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulunun

ÖLÇÜ  Dergisinin  Eki olarak

 

 

K a p i t a l i z m i n KOMPLO SU

 

Suyun Ticarileþmesi

 

 

Manþetiyle çýktý  . 24 Ocak 2009 günü  Ýstanbul TAKSÝM  de ve Ýstiklal caddesinde  daðýtýldý.

 

 

 

Homur’un üst manþetlerinde

 

* MARKOPAÞA :    Sayým,Suyum yok

Boþ Lafa Karným Tok

 

*  SU YAÞAMDIR  YAÞAMLARIMIZ SATILIK DEÐÝLDÝR.

 

 

* HOCA   NASREDDÝN:Eskiden Su Mu satýlýrdý ?

 

HOMUR Mizah Gazetesi’nin bu sayýsýnda  yazýlarýyla Atay Sözer, Aziz Gültekin,

Savaþ Ünlü, Ord.Prof.Dr Akildane Herzeker, Fenni Yazar Piref. H. Ökkeþ, Murat Gökdemir,

Erhan Týðlý,  Akif Akalýn, Tanay Sýdký Uyar, Beyza Üstün,

Türkiye/ Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu yazýlarý ile basýn açýklamasý yer alýyor.

Çizgileriyle de Dinçer Pilgir,CanolKocagöz, Vahit Akça, Ýlker Ekici,

Tayfun Akgül, Ergin Gülen, Mustafa Bilgin, Mustafa Yýldýz, Eray Özbek,

Devrim Demiral, Hüseyin Çakmak, Lütfü Çakýn, Hasan Seçkin, Nuri Bilgin,

Muhammet Bakýr,  Özhan Mercan, M.Kosonoviç suyun ticarileþmesini Homur’a taþýyorlar.

Ayrýca Canol Kocagöz’ün  5. Dünya Su Kongresine Giderken Konulu Band karikatürü arka sahifede yer alýyor.

Homur’un  SU ile ilgili bulmacasýný  Anýl Onat Doruk ,

Grafik çalýþmasýný  Emre Öztürk  gerçekleþtirmiþ.

Türkiye/  Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformunun  çalýþmalarýndan oluþan fotoðraflý bir kolaj çalýþmasý   

 “ SUYUN TÝCARÝLEÞMESÝNE  HAYIR DEDÝK, HER YERDE ! “

Baþlýðý altýnda veriliyor.   Bileþenlerin ve platformun web sitesi olan

www.suplatformu.net    suyun ticarileþmesine hayýr diyenler için HOMUR ‘da yer alýyor.

 

HOMUR Mizah Gazetesinin Bu sayýsý için

Yayýn Kurulunda :AtaySözer,Cabbar, Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir

Grafik Uygulama sýný Emre Öztürk yaptý.

HOMUR’u istemek ve ulaþmak için

homur@hotmail.com  adresini kullanabilirsiniz.