HASAN SEÇKIN’DEN “DIJITAL KARIKATÜR” ÜZERINE…

digital-bant2

Sevgili arkadaþlar,

zaman zaman tartýþýlan ve son günlerde ise don kiþot'ta
sevgili erdoðan'ýn yeniden baþlattýðý ve kýsaca "bilgisayarla  karikatür
çizilebilir mi? , yarýþma, sergi vs. dijital karikatür gönderilebilir mi?  tartýþmasýna
girmeden kýsaca fikrimi belirteyim:
("sanat bir araçtýr, asýl olan amaçtýr. Amaç doðrultusundaki yolculukta
kullanýlan her türlü araç ve araçlarýn kullaným biçimi ve uygulama
teknikleri; sanatçýlarýn düzeyini, konumunu, ürettiði sanat eserlerinin biçimini ve
sanatçýnýn "sanat dünyasýndaki" yerlerini ! belirler. ) parentez içindeki fikirlerimin
üzerinde uzunca tartýþýp konuþulabiliriz… – daha sonra 🙂
Ben bu haberleþmemizde sizlere bir duyuru yapmak istiyorum:
Bilgisayarda çeþitli programlar kullanarak çizimler yapan ve iþyerinde,
evinde bilgisayar olan arkadaþlara bir program önereceðim: ArtRage 2
Bu program PC ve Mac ortamýnda çalýþabiliyor.
Ýntternette google'da ArtRage 2 diye aranýrsa bulunabilir.

Ücretsiz „Demo“ versiyonu var. Orijinal pogram ise çok ucuz :20 $ kadar…

programý kolaylýkla satýn alabiliyorsunuz. ve bu  programý çok
seveceðinize inanýyorum.
Selam, sevgiler ve iyi çizimler…


HASAN SECKÝN