GAZETEPORT “YAZAR ADAYLARI” OYLAMASI DEVAM EDIYOR…

gazeteport-bant.jpg

nesebinark-gazeteport.jpg

D. NEÞE BÝNARK’IN “KARÝKATÜRÜN DÜMEN SUYU” YAZISINA ÝLÝÞKÝN…

 

Biliyorsunuz, Gazeteport “YAZAR ARANIYOR” sloganýyla,“yazar adaylarý” arýyor. Yöntem bize yabancý deðil. Tv kanallarýnda izlediðimiz “Pop Star” veya “Alaturka Star” türü gibi bir þey.. Onlarda sms’lerle eleme yapýlýyor, gazeteport’ta “tiklama” ile gerçekleþen oylarla..

 

Yani, saðlýklý bir yöntem deðil aslýnda. Yazýnýn iyisi veya kötüsü gelen oylarýn çokluðuyla belirlenemez zaten. Yazýlanlarýn edebi kriterlerini deðerlendirecek olanlar, yazar veya edebiyatçýlardýr. Yazýnýn iyi veya kötü olmasýna bakmaksýzýn çevresini iyi örgütleyen adaylar en üst sýralarda rahatlýkla yer alabilir, nitekim öyle oluyor.. Ýlk üç sýraya baktýðýmýzda dini ve milli duygularý sömüren, günümüz koþullarýna uygun yazýlar yer alýyor. Yazýlan yorumlara ve jurinin önerdiklerine de bakýnca; ne kafada saç, ne parmakta týrnak, ne de ýsýrmaktan dudak kalýyor insanda..

 

Neþe’nin yazýsýna baktýðýmýzda bir isyan var, baþkaldýrý var. Kime? Düzene, iktidara! Kimi kolluyor? Geçtiðimiz ay, çizgileri yüzünden hapis cezasý alan bir karikatürcüyü, karikatürcüleri.. Konuyu derinlemesine ele almýþ, yer yer agresif ama taþý gediðine koyan, kýsacasý “cuk” oturan bir yazý. Þu anda sýralamada gittikçe sanki açýlan bir farkla dördüncü sýrada.. Aslýnda 500 yazý içinde oldukça iyi yerde.. Beni düþündüren yazýnýn 4. veya bilmem kaçýncý olmasý deðil.. Edebi yanýný da düþünmüyorum, beni biraz aþar. Benim derdim baþka. Beþyüz üyesi olan dernekten, ikiyüzden fazla üyesi olan karikaturculer@yahoogroups.com’dan Neþe’nin yazýsýný okuyup oylayan ve yorum yazan karikatürcü sayýsý sadece 13, evet yanlýþ okumadýnýz  “onüç!”

 

Türk karikatürcülerine “tembel” dediðinizde alýnýrlar, “tepkisiz” dediðinizde kýzarlar. O yazýdan haberdar olan yüzlerce karikatürcü var eminim. Peki, kendi sorunlarýný hem de güncel bir örneklemeyle yazýya döken ve bir anlamda bu soruna dikkat çeken bir yazýya neden bu tepkisizlik, ilgisizlik? D. Neþe Binark’ý sevmiyor olabilirsiniz, birilerinden týrsýp adýnýzýn ön plana çýkmasýný istemeyebilirsiniz. Ama, tüm bunlar sizin “karikatürcü” sorumluluðunuzun önüne geçmemeli.. Yazýdaki davayý sahiplenen kiþi ne yapar eder, (adýný yazmaz , hayali isim veya nik yazar, vs..) bu yazýya bir þekilde desteðini esirgemez. Bunun altýnda ben baþka þey ararým.. Geçen senelerde hararetli genel kurul öncesi bir arkadaþýmýz “karikatürcü taifesi” için çok yerinde bir deyim kullanmýþtý. Düþündükçe insan hak veriyor…

Bu satýrlardan bir kez daha karikatürcü dostlara çaðrýda bulunuyorum. Unutmuþ veya gözünüzden kaçmýþ olabilir.. Lütfen, aþaðýdaki linke týklayarak, D. Neþe Binark’ýn yazýsýný okuyun, yorum yazýn ve oylayýn. Kazananýn Neþe’den ziyade “Türk Karikatürü” olacaðýný düþünün. Karikatür adýna çýrpýnan, bir þeyler yapmak isteyen iki elin parmaðýný geçmeyen insanlara destek olalým, arka çýkalým. Sürekli “Kuzularýn sessizliði”ni oynarsanýz, bugün olmasa da yarýn “Kurt Sürüsü” gelir sizi talan eder, yok olur gidersiniz..


Erdoðan Karayel

http://www.gazeteport.com.tr/YAZARARANIYOR/NEWS/GP_082793