DOSTLARI BUGÜN CEM KENAN ÖNGÜ’YÜ ORTAKÖY SEFERAD’DA ANIYOR…

haberler-bant2.jpg

DOSTLARI CEM KENAN ÖNGÜ’YÜ SEFERAD’DA ANIYOR…

 
1951 Malatya doðumlu çizer dostumuz Cem Kenan Öngü’yü yitireli dört sene oldu. Zaman çabuk geçiyor. Devrimci mücadelede omuz omuza çizgi mücadelesi verdiðimiz Cem, ayný zamanda titiz bir muhasebeci, iyi bir baritondu. O sesiyle onu yüzlerce insan arasýndan seçmek zor deðildi. Ayný zamanda Ruhi Su Dostlar Korosu üyesiydi…

Ortaköy’de Fethi’nin tezgahýnda karþýlaþýrdýk çoðunlukla… Cihan’ýn dediði gibi baba adamdý, düzgün adamdý. Her þeyden öte can dosttu. 25 Kasým tarihinde henüz 52 yaþýnda aramýzdan ayrýldýðýnda geride, binlerce çizgi, unutulmaz anýlar býraktý.

Dostlarý onu 26 Kasým Pazartesi günü (Bugün) Ortaköy Seferad’da anýyor. Orada olabilmeyi çok isterdim ama ne yazýk ki, haftasonu gelebileceðim Ýstanbul’a..

Yine genel kurul bahanesiyle çizgi dostlarý ile birarada olmak hoþ olacak. Genel kurulda neler mi olacak? Onu pek düþünmüyoruz caným. Metin Peker yine listesiyle yönetimi alacak, „Hanedan“ yönetimi devam edecek. Karikatürcüler yine yýlda bir kez biraraya gelmiþ olacak. Hasret giderecek, dedikodu tazeleyecek. Bizler konuþtuklarýmýzla, yönetim bir yýlda yaptýklarý ve yapamadýklarýyla kalacak. Bunlar artýk kanýksanmýþ, heyecanýný yitirmiþ alýþkanlýklar oldu.. Genel kurullarýn acýtan bir tek yaný var. O da, yeni aramýzdan ayrýlan çizgi dostlarýný sözcüklerle anmak, hatýrlamak.. Ne yazýktýr ki hiç bir genel kurul boþ geçmiyor. Bu yýl da çok genç yaþta yitirdiðimiz sevgili Metin Demirhan’ý anacaðýz..  (E.K.)

cemkenanongu.jpg

Semih Poroy çizgi yorumuyla Cem Kenan Öngü..
Ortaköy’deki karikatürcülerin uðrak yeri Fethi’nin tezgahýnda Cem Kenan Öngü ve Semih Poroy..