” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE” MASSOUD SHOJAI TABATABAI (IRAN)…

dqcommittee3-bant.jpg

masoudshojai-foto.jpg

Dear Karayel
Hi
It’s honor for me to be a member of “Don Quichotte Cartoon Committee”
Thanks a lot for your kindly attention about me
you are so kind and active
best wishes

 

Massoud Shojai/Iran

 

***

 

Sevgili Karayel
Merhaba
 “Don Quichotte Karikatür Komisyonu”nda yer almak benim için onurdur.
Bana gösterdiðiniz ilgiden dolayý teþekkür ederim.
Çok kibar ve çok aktifsiniz.
Ýçten dileklerimle

 

Massoud Shojai/Iran

***

VE, ÝRAN KARÝKATÜRÜNÜN BÜYÜK USTASI MASSOUD SHOJAI DE
“DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU”NDA..
KENDÝLERÝNÝN KOMÝSYONUMUZDA YER ALIYOR OLMASINDAN DOLAYI ÝNANILMAZ MUTLUYUM.
SEVGÝLÝ SHOJAI’YE “DON QUICHOTTE AÝLESÝ’NE HOÞGELDÝN” DÝYORUM…

***

“ÜZÜLEREK” GÖRÜYORUM KÝ; BAZI ARKADAÞLARIMIZ BU KOMÝSYONU BÝR “ENGÝZÝSYON MAHKEMESÝ” OLARAK DEÐERLENDÝRÝYOR. NE KADAR ULUSALCI VE DAR BÝR BAKIÞ AÇISIYLA YAPILMIÞ BÝR TANIMLAMA..YAZIK DOÐRUSU..
“BENZER-TAKLÝT” KARÝKATÜR KONUSU, NASREDDIN HOCA’DA NE ÝLK ,NE DE SONUNCU OLACAKTIR KUÞKUSUZ. ÖNCELÝKLE KARÝKATÜRCÜLER, SONRASINDA SEÇÝCÝ KURULLAR “ETÝK KARÝKATÜR” KONUSUNDA HASSAS OLDUKÇA VE ÜZERLERÝNE DÜÞENÝ YAPTIKÇA, BÝZLER DE BU TÜR SORUNLARI YAÞAMAYACAK VE TARTIÞMAYACAÐIZ ELBETTE. BÝZLER, KÝMSEYÝ “ÞEREF SÖZÜ” VERMESÝ ÝÇÝN ZORLAMIYORUZ, SADECE VE SADECE “SANATÇI DÜRÜSTLÜÐÜ” ÝSTÝYORUZ. ÜSTELÝK BU KONUYU ÝLK ORTAYA ÇIKARAN DA BÝZ DEÐÝLÝZ. ÝRAN CARTOON VE ARDINDAN AZERBAYCAN CARTOON SÝTELERÝNDE YAYINLANAN HABERÝ “KARÝKATÜR SANATI” ADINA ÝNCELEME VE ARAÞTIRMA GEREÐÝ DUYDUK, ARDINDAN DA TÜRK VE YABANCI ÇÝZERLERÝN GÖRÜÞLERÝNE YER VERDÝK, HEPSÝ BU… GÖRDÜÐÜNÜZ GÝBÝ BUNDA TARAF DA OLMADIK, HER GÖRÜÞTEN TÜRK VE YABANCI ÇÝZER, DÜÞÜNCELERÝNÝ ÖZGÜRCE DÝLE GETÝRDÝ. ZATEN KOMÝSYONUMUZUN ÖZELLÝÐÝ DE BURADA.. BERABER, TARTIÞARAK VE ARAÞTIRARAK MÝZAH ADINA EN DOÐRU’YU BULMAYA ÇALIÞACAÐIZ.. ÞAHSÝ DÜÞÜNCEM, IGOR NIKITIN’IN ÝÇTENLÝKLE ELE ALDIÐI YAZISINDAN SONRA ONUN BÝLÝNÇLÝ, KASITLI BÝR DAVRANIÞTA BULUNMADIÐI YÖNÜNDEDÝR. BU DÜÞÜNCEMÝ KENDÝSÝYLE DE PAYLAÞTIM..

KARÝKATÜR YARIÞMALARI KONUSUNDA AHKAM KESECEK OLANLAR, ÖNCE KENDÝ ÇÝZGÝ VE MÝZAH ANLAYIÞLARINI BIÇAK ALTINA YATIRMALILAR. KARÞILARINDA CEKETLERÝNÝN ÖN DÜÐMELERÝNÝ ÝLÝKLEMELERÝ GEREKEN TÜRK VE YABANCI USTALARA “HUMOR DUYGUSU OLMAYAN” YAKIÞTIRMALARI YAPMAK KÝMÝN HADDÝNE DÜÞMÜÞ?! “NASREDDÝN HOCA” ULUSLARARASI SAYGINLIÐI OLAN YARIÞMALARDAN BÝRÝ OLDUÐU ÝÇÝNDÝR BU HASSASÝYETÝMÝZ, ÇABAMIZ.. YARIÞMALARIN SAYGINLIÐI, ÝNTERNET SÝTESÝNDE “DÜNYANIN EN SAYGIN YARIÞMASI” SLOGANI ATARAK GERÇEKLEÞMÝYOR NE YAZIK KÝ.. BAÞKALARINI BÝLMEM AMA, BEN ÜÇ BÜYÜK USTANIN KURDUÐU DERNEÐÝ ÇOK SEVÝYOR VE DEÐER VERÝYORUM. ÝÞBAÞINA GELEN YÖNETÝMLERÝ (AYIRD ETMEDEN) “KARÝKATÜR SANATI” ADINA YÖNLENDÝRMEK, ÝLETÝÞÝM KURMAK, YERÝ GELDÝÐÝNDE ELEÞTÝRMEK TE; HEM “ÜYE”, HEM DE YURTDIÞINDA TÜRK KARÝKATÜRÜNÜ TEMSÝL EDEN BÝR TÜRK ÇÝZER OLARAK GÖREVÝM DÝYE DÜÞÜNÜYORUM..

ÜLKEMÝZDE YAPILAN BAZI ULUSLARARASI YARIÞMALARIN SEÇÝCÝ KURULUNDA YER ALAN YABANCI ÇÝZERLERDEN, ELENEN KARÝKATÜRLERÝN MASA ALTINDAN NASIL ISRARLA MASA ÜSTÜNE TEKRAR TEKRAR GELDÝÐÝNÝ, KAÞ, GÖZ MÝMÝKLERÝYLE BU TRAFÝÐÝN NASIL ÝÞLEDÝÐÝNÝ SIKÇA DUYUYORUZ, ÜZÜLEREK, UTANARAK..  BUNLARI DAHA NE KADAR GÖRMEZDEN GELECEK, KULAKLARIMIZI ELEÞTÝRÝLERE TIKAYACAÐIZ? AMACIMIZ NET, KESÝN! TÜRK KARÝKATÜRÜNÜ DÜNYA KARÝKATÜRÜYLE OLABÝLDÝÐÝNCE KAYNAÞTIRMAK, ARADA KÖPRÜ VAZÝFESÝ GÖREBÝLMEK!. BUNLARI ÜSTELÝK PARASIZ,  SPONSORSUZ YAPABÝLMEK TE BÝR BECERÝDÝR, YÜREK ÝÞÝDÝR. VE NE MUTLU BANA KÝ, BU YÜREKLÝ, YETENEKLÝ MÝZAH ÝNSANLARI “DON QUICHOTTE” ETRAFINDA GÝTTÝKÇE DAHA ÇOK KENETLENMEYE BAÞLADILAR..

SON SÖZ.. DÜNYA KARÝKATÜRÜNÜ ÝYÝ BÝLEN, USTA VE DENEYÝMLÝ TÜRK-YABANCI ÇÝZERLERDEN OLUÞAN KOMÝSYONUMUZUN, BÝR “ENGÝZÝSYON” MAHKEMESÝ OLMAYACAÐI AÞÝKAR AMA, HANGÝ ÜLKEDE OLURSA OLSUN, KARÝKATÜR ETÝÐÝNE UYMAYAN ORGANÝZASYONLARA, ÞARTNAMELERE VE KUÞKULU DERECELENDÝRMELERE KARÞI “DEMOKLES’ÝN KILICI” OLACAÐI KESÝN!

ERDOGAN KARAYEL