” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”

dq-cartooncommittee-bant.jpg

dqcc-1.jpg

dear Don Quichotte reades…

 

the chart above originated at the end of a three year altruistic adventure. Everyday a new member joins to our committee, which we aim to get world’s best cartoonists together and to develop cartooning with their experiences..

In addition, a yahoo group which is addressed “dq-cartooncommittee@yahoogroups.com”  has been formed in order to provide the communication of committee members between each other. No need extra words…

All for humor and cartoon…

 

Erdogan Karayel

 

***

Üç yýlýn sonunda oluþan “Gurur Tablosu”…

 

Degerli mizahseverler, yukarýdaki tablo, olaðanüstü bir özveri ve çabayla tamamlanmýþ üç koca yýlýn sonunda oluþtu.. Elde, avuçta olmadan, sponsorsuz, yabancý bir ülkede; geceli, gündüzlü bir mücadelenin öyküsüdür aslýnda Don Quichotte.. Yaklaþýk iki yýldýr dergi olarak basýlamadýðý halde, gururla söyleyebiliriz ki „Don Quichotte“ dünya mizah literatüründe þimdiden yerini aldý. Neler yaptýk bu süreçte, bir hatýrlayalým isterseniz;

Son üç sayýsý kuþe kaðýt baskýlý toplam 10 sayýlýk dergi koleksiyonumuzun yanýsýra; internet üzerinden yaptýðýmýz ve oldukça ses getiren uluslararasý yarýþmalar, sergiler.. Dünyadan 700 çizerin katýldýðý ve gelecekteki uluslararasý nitelikteki karikatür yarýþmalarýna ýþýk tutan “Dijital karikatüre evet-hayýr” anketi.. Ýrancartoon’un ardýndan “Dünyanýn en iyi ikinci karikatür websitesi” seçilmemiz.. Ve, en son olarak ta dünyanýn en büyük çizgi ustalarýný buluþturduðumuz “Karikatür Komisyonu”.. Her türlü olanaksýzlýklara ve engellemelere karþýn, (biliyorsunuz bir de “hacker”ýmýz var) saydýðýmýz “gerçek”ler, Don Quichotte’u yerli-yabancý mizahseverin adeta “baþucu sitesi” haline getirdi. Don Quichotte, 40 aydýr, ýsrarla ve inatla “karikatür ve mizah” solumaya çalýþýyor.. Yeni yayýna baþlayan mizah içerikli sitelere de örnek olan „Bugün“ bölümünde günde ortalama 10 karikatür ve haber yayýnlanýyor. Yani, her ay 300’den fazla haber ve karikatür giriyor.. Bir dergide ortalama 100 karikatür ve haber olduðunu varsayarsak, ayda üç tane „Don Quichotte“ dergisi çýkarýyoruz demektir bu.. 15 aydan bu yana sadece internet üzerinden mizah yaptýðýmýzý düþünürsek, bu süreçte sitemizden izlenen karikatür ve haber sayýsý neredeyse 5 bini buluyor. Yani  inanýlmasý güç ve gurur verici bir tablo çýkýyor ortaya…

 

Sadece karikatürcülerin üye olduðu bir iletiþim-paylaþým grubumuz var, duymuþsunuzdur.. Adresi karikaturculer@yahoogroups.com olan bu grubumuzda karikatür adýna sohbetler, tartýþmalar ve görüþ alýþveriþi yapýlmakta. Zaman zaman tansiyonlar (gerekli-gereksiz) yükselse de orasý bizim gözbebeðimiz. Ve her zaman diyoruz: “Sevgili Halis Dokgöz, ne iyi yaptýn da bu grubu oluþturdun”.. Ancak son günlerde grupta yaþanan eleþtirel tartýþmalarýn boyutlarý grubun amacýndan ve düzeyinden biraz uzaklaþtý (kendime de pay çýkararak).. „Nasreddin Hoca“ birincisiyle baþlayan “benzer-kopya“ tartýþmasý, yýllardýr bu camiada yüzyüze olan, zaman zaman birbirleriyle dayanýþma içinde olan arkadaþlarýn da iliþkilerini olumsuz etkiledi. Bundan da en çok üzüntü duyan ben oldum. Ciddi bir proje olarak hayata geçirdiðim “Karikatür Komisyonu” bazý arkadaþlarca “sulu” bir uslupla ciddiye alýnmadý. Sanýrým biraz duygusal davranýp, karþýlýðý ayný üslupla verince de kýyamet koptu. Hemen ardýndan; her iki yarýþmada ayný karikatürüyle ödül alan baþarýlý bir arkadaþýmýz, „karikatür etiðine“ aykýrý bularak, ikinci ödülünün iadesini önerdiðim için grupta ve bir mizah sitesinde bana karþý yakýþýksýz ve düzeysiz bir savunma (!) yaptý. Derken; “Don Quichotte” takýntýlý bir arkadaþýmýz, beni “yaþýmýn adamý olmamak ve haddimi bilmezlikle suçladý. Beni “bana yar olmayaný asan, kesen bir adam” yaparak, komisyon giriþimimle de “gerçek niyetimin” ne olduðunu (?!) ortaya çýkardý. Bu son örnekle, bir anlamda grubun ciddiyetinin de cýlkýný çýkardý…

 

Yaþýmýn adamý olarak (fotoðraflarda pek göstermesem de, 51 yaþýndayým) 38 ödül ve 5 karikatür albümünün yanýsýra, Çarþaf, Ses, Hallo, GülüGülü dergilerinde, Politika ve Demokrat gazeteleri de dahil olmak üzer otuz yýlda çizdiðim binlerce karikatürle ve son üç yýldir mizah dünyasýna damgasýný vuran “Don Quichotte”un yaratýcýsý olarak karikatür adýna yaptýklarým gün gibi ortadadýr. Ama, çizmek yerine laf üreten arkadaþlarýmýzýn (ne yazýk ki) olduðu bir grupta “onlarýn dilinden” konuþmanýn da, benim “düzeyim” olmadýðýmý (yazdýklarýmý sonradan bir kez daha okuduðumda) anladým. Bundan boyle dostlarýmdan da aldýðým telkinler doðrultusunda bir daha Yahoogroups’a Don Quichotte’la ilgili haber ve duyurularý geçmeme kararý aldým. Grubun moderatörü olan arkadaþýmýza da, þahsýmla ilgili sataþmalar devam ederse, o kiþinin grupla iliþkisinin kesilmesi yönünde giriþimde bulunulmasýný önerdim.

 

Yazýmý güzel bir haberle bitireyim.. Bugünden itibaren (þimdilik), 26 kiþiden oluþan “Karikatür Komisyonu” üyelerimizin birbiriyle (Ýngilizce-Türkçe) saðlýklý iletiþim kurabileceði bir “Yahoo” paylaþým grubumuz hizmete girdi. Moderatörlüðünü sevgili dostum Firuz Kutal ile birlikte gerçekleþtireceðimiz (dq-cartooncommittee@yahoogroups.com) adlý „yahoo“ grubumuzda Ares, Carlos Latuff, Hasan Fazlic, Marcin Bondarowicz, Agim Sulaj gibi ustalarla karikatür adýna yazýþmak büyük bir keyif olacak. Grup arasýnda mailleþme trafiði bugün saat 10.00’dan sonra açýldý. Gerekli gördüðümüz takdirde, bazý konularý „Bugün“ bölümüne taþýyabiliriz. Gelecekte; komisyon görüþünü benimsemeyen veya henüz tam algýlayamamýþ arkadaþlarýmýzýn olumsuz düþüncelerinden vazgeçeceðini ve birlikte çalýþacaðýmýzý umuyor, hepinize „mizahý ve çizgisi“ bol günler diliyorum.

 

Erdogan Karayel