“DON KÝÞOT’UN ARKADAÞLARI” DERNEÐÝ.. “FRIENDS OF DON QUICHOTTE CLUB…

haberler-bant2.jpg

 

donquichotte-forderverein1.jpg

 

“DON KÝÞOT’UN ARKADAÞLARI”  DERNEÐÝ KURULDU

11 Temmuz 2007 Çarþamba günü saat 20.00’de DTC (Deutsch-Türkisches Business Center) konferans salonunda toplanan mizahseverler, genel yayýn yönetmenliðini Erdoðan Karayel’in yaptýðý Türkce-Almanca Mizah Dergisi Don Quichotte’un etkinliklerini yaþatmak ve desteklemek amacýyla “Die Freunde von Don Quichotte” (Don Kiþot’un arkadaþlarý) adýnda bir dernek kurdular.
Merkezi Stuttgart’ta DTC (Alman-Türk Ýþ Merkezi) bulunan derneðin üç ana amacý bulunuyor.

1)    Gençlere, çocuklara karikatürü tanýtacak ve yaygýnlaþtýracak “Karikatür Kurslarý” açmak,
2)    Bir yýldýr yayýnlanamayan ancak internet üzerinden etkinliklerine devam eden Don Quichotte dergisinin her ay düzenli yayýnlanabilmesini saðlamak,
3)    Don Quichotte dergisinin düzenlediði uluslar arasý yarýþma ve sergilerin deðiþik ülke ve þehirlerde düzenli açýlmasýný saðlamak.

Bu amaçlarýn oluþabilmesi için gerekli olan finansal desteklerin özel kurumlardan, belediyelerden ve özellikle “Avrupa Birliði” destek fonu’ndan yararlanabilmesi yönünde çalýþacak olan derneðin yönetim kurulu Alman ve Türk mizahseverlerden oluþuyor.
Divan Baþkanlýðýný Ersin Uðursal’ýn, divan sekreterliðini gazeteci Iþýn Sigel (Greiner)’in yaptýðý toplantýda kurucu üyeler arasýndan belirlenen yönetim kurulu þöyle oluþtu:

Yönetim Kurulu (Asil)
1)    Jürgen Sigel (Baþkan)
2)    Nesrin Gelberi (2. Baþkan)
3)    Varujan Hanamirian (Yazman)
4)    Afitap Karayel (Sayman)
5)    Detlef Nowack (Üye)

Yönetim Kurulu (Yedek)
1)    Ersin Uðursal
2)    Iþýn Sigel (Greiner)
3)    Oya Sakarya

Denetleme Kurulu
1)    Dr. Ahmet Ertekin
2)    Hacer Þirin

Derneðin kurucu üyeleri arasýnda (prosedür gereði yönetim kurulunda yer almayan) Erdoðan Karayel’in yanýsýra Marlene Pohle, Ahmet Gül, Nevzat Tekin, Ali Ýçer, Sönmez Parmak, Korkut Bortecene ve Erdem Öztopal da bulunuyor.

"FRIEND’S OF DON QUICHOTTE” CLUB

“Friend’s of Don Quichotte” club has been set up.  The club  intends to keep the Don Quichotte magazine alive, to find finances, grants for it’s activities such as cartoon contests etc…
The club will also  try  to publish the magazine regularly and to exhibit it’s cartoon contests
in many countries possible .
Meanwhile one of the first targets of the club is to open a Cartoon School. The club’s head office is in Stuggart, Germany and the management committee members are:

Management Committee (Main)
1) Jürgen Sigel (Director)
2) Nesrin Gelberi (2. Director)
3) Varujan Hanamirian (Secretary)
4) Afitap Karayel (Finance)
5) Detlef Nowack (Member)

Management Committee (Stand by)
1) Ersin Ugursal
2) Isin Sigel (Greiner)
3) Oya Sakarya

Auditing Committee
1) Dr. Ahmet Ertekin
2) Hacer Sirin

Erdogan Karayel, Marlene Pohle, Ahmet Gül, Nevzat Tekin, Sönmez Parmak, Ali Ýçer, Korkut Boertecene, Erdem Öztopal are also amongst the founders of the Club.