DIYARBAKIR’DAN YAÞANMIÞ BIR ANI… (35 YIL SONRA BÝR KEZ DAHA OKUYALIM:))

haberler-bant2.jpg

marx.jpg

Öðrenci olaylarýnýn yaþandýðý günler..
Polis, Diyarbakýr’da bir öðrenci evini basmýþ, bir sürü kitap toplamýþ.
Öðrenciler bir köþede sinmiþ oturuyor, ama öyle pek te tehlikeli bir þey yok bulunanlar arasýnda.
Çocuklarý asýl endiþelendiren, arkalarýndaki duvarda asýlý Karl Marx resmi.
Bir ara  polislerden biri sormuþ:
– Ula, bu kimin resmidir?
“Hah” demiþ çocuk içinden, “Þimdi ..çtýk!”
– Dedemin resmi abi..
Polis, sinirle diþlerini sýkmýþ, öðrencinin ensesine bir þaplak atmýþ:
– Ula, utanmisan, a pez.venk! Bele nur yüzlü, ak sakallý bir deden vardýr,
kalkmýþsan komonistlik yapisen!..

(Haber için Ýsmail Kar’a, olayýn “35 yýllýk” geçmiþini hatýrlatan Tan Oral’a da hafýzasý için teþekkürler..)