“CICEGI BURNUNDA” KARIKATÜRCÜLER ADANA’DA BULUSUYOR…

haberler-bant2.jpg

cicegiburnunda.jpg

“ÇÝÇEÐÝ BURNUNDA” KARÝKATÜRCÜLER  19 OCAK’TA ADANA’DA BULUÞUYOR!

ÇÝÇEÐÝ BURNUNDA KARÝKATÜRCÜLER köþesi ve ARKA SAYFA, 70’li yýllarýn ortalarýnda baþladý, 80’li yýllarýn sonunda GIRGIR ile son buldu.

Gýrgýr dergisinin ÇÝÇEÐÝ BURNUNDA KARÝKATÜRCÜLER köþesi bir okuldu… Ýstanbul’dan, Adana’dan, Ýzmir’den, Zonguldak’tan, Gaziantep’ten, Mersin’den, Trabzon’dan… Kýsacasý tüm Türkiye’den onlarca, yüzlerce öðrencisi olan bir okul. Bu okulun öðrencileri birbirlerini görmeden tanýdýlar, sevdiler, birbirlerine baðlandýlar. Araya yýllar da, yollar da girse kopmadýlar.

Ayný karavanaya kaþýk sallamýþ, nöbetteki kaçak uykunun keyfini birlikte tatmýþ, komutandan fýrça üstüne fýrça yiyip 3-5 nöbetlerinin gediklisi olmuþ asker arkadaþlarý gibi, bir zaman, bir yerde karþýlaþtýklarýnda hasretle kucaklaþtýlar.
Birçoðu birbirinin yüzünü bile görmemiþ, sesini bile duymamýþ ÇÝÇEÐÝ BURNUNDA KARÝKATÜRCÜLER yýllar sonra ilk kez buluþuyor, bir araya geliyor.
ÇÝÇEÐÝ BURNUNDA KARÝKATÜRCÜLER’in 19 Ocak 2008 Cumartesi günü Adana’da gerçekleþtireceði buluþmaya çizerler kendi olanaklarýyla gelecekler.

Birbirini çok iyi tanýyan ancak, yýllar sonra ilk kez karþýlaþacak olan “GIRGIR AÇIK ÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ” öðrencilerinin buluþmasýnda sizlerin de çok deðerli desteðinize ihtiyacýmýz olacak. Konaklama iþi ise Tüyap tarafýndan organize edilecek.

Þimdiden çok teþekkür ediyor, 19 Ocak 2008 Cumartesi günü Adana’ya, bu büyük buluþmaya bekliyoruz.

Mustafa Öncül ve Sefa Sofuoðlu
Tel: 0322-459 28 59
mustafaoncul@onculsefa.com