BÝR DUYURU…

haberler-bant2.jpg

AÞAÐIDA BÝZE MAÝL YOLUYLA “SEYHAN SOSYAL, KÜLTÜR VE SANAT DERNEÐÝ’NDEN GELEN BÝR DUYURUYU YAYINLIYORUZ. DUYURUYU KONUYLA ÝLGÝLÝ BÝR DE KARÝKATÜRLE SÜSLEDÝK.

kitap.jpg.jpg

“WE ARE READING TELEVISION AND WATCHING BOOKS”

(CARTOON: E.KARAYEL)

Merhaba

Bizler Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat Derneði olarak Adananýn yoksul mahallelerinden olan Narlýcada dört aydýr faaliyet yürütmekteyiz.

Sizler de biliyorsunuz ki; bizim ülkemizde halkýn deðer ve geleneklerini korumak, kültürel mirasýna sahip çýkýp gelecek kuþaklara devretmek zordur. Hem ekonomik anlamda, hem de hiçbir kurumdan destek almaksýzýn sadece kendinize, insanlara güvenerek ayakta durmaya çalýþmanýz gerekiyor.

Bizler; haksýzlýða, adaletsizliðe karþý olma, emeði yüce deðer olarak görme, hakkaniyet, eþitlik duygusu, dayanýþma ve paylaþýmcýlýk, küçüðe sevgi ve himaye, büyüðe saygý ve sadakat, eline beline diline sahip olan deðerlerimizi korumak ve geleceðe taþýmak isteyenlerdeniz.

Gençlerimizin uyuþturucuya, bali çekmeye alýþtýrýlmadýðý, kadýnlarýmýzýn ve genç kýzlarýmýzýn sokaða düþürülmediði, evlerimizin soyulmadýðý, sokaklarýmýzýn mafya artýklarý tarafýndan iþgal edilmediði, kolay para kazanma uðruna her köþe baþýnda kumarhanelerin olmadýðý bir ülke için mücadele ediyoruz.

Ýki haftadýr mahallemizdeki 4.5.6.7.8. sýnýf öðrencilerine ücretsiz matematik kursu veriyoruz. Bu çocuklarýn özel ders alma,dershanelere gitme durumlarý yok.Onlara elimizden geldiði kadar imkanlarýmýzý sunmaya ve onlar için küçük de olsa bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz.

Her cumartesi ve Pazar günleri sabahý çizgi film gösterimleri, futbol turnuvasý,satranç öðretme ve kitap okuma&.

Gördük ki biz onlara el uzattýðýmýzda karþýlýðýný aldýk. Bunu daha fazla hak ettiklerini düþündük. Ve sizlere bu mektupla ulaþýp mahallemizde oluþturmak istediðimiz kütüphanemize katkýlarýnýzý sunmanýzý istedik. Ýnanýn onlara gelecek bir kitap,oyuncak onlar için koruyacak bir hazine olacaktýr.

Kirlenmenin ve yozlaþmanýn bu kadar üst boyutta yaþandýðý bizim olan çocuklarýmýza gelin birlikte sahip çýkalým.

Dizilerle 7den 70e adeta insanlarýmýzýn beyinlerinin uyuþturulduðu bir zamanda geleceklerimiz olan çocuklarýmýz için

“BÝR KÝTAP DA SEN KOY” diyoruz.

Þimdiden sizlere teþekkürlerimizi iletiyor. Göndereceðiz selam dahi olsa çocuklarýmýza ileteceðimizi bilmenizi istiyoruz.

Çalýþmalarýnýzda baþarý dileklerimizle…

 

Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat Derneði Adýna

Hasan Kutlu

 

Adres; Narlýca Mh.56073 Sk.No:14 Seyhan/Adana

Telefon: 0 539 611 79 24

Mail: seyhansosyalkulturvesanatdernegi@hotmail.com