BEKÝR COSKUN’UN SECIM ANKETLERI ÜZERINE YAZDIGI YAZI…

haberler-bant2.jpg


er-secim.jpg


Baþbakanýmý buldum…

SAATÝNÝ "On bin dolar" diyerek küçültebildi, haberlere göre "saatçik"i cebine soktu…

Ama "gemicik" saklanacak gibi deðil.

Boyu 100 metreden fazla, içine 400 TIR sýðýyor ve kýrmýzý rengiyle öyle denizin ortasýnda duruyor.

"Gemiciði" görenler "Küçük Emrah"ý görmüþ gibi oluyorlardýr.

Anladýðým kadarýyla Baþbakan’ýn her þeyi küçük:

Saatçik, gemicik, villacýk, paracýk…

Aldýðý oy büyük:

Yüzde 48’in üzerinde.

*

Tarhan Erdem’in þirketinin dünkü Radikal’de yayýnlanan kamuoyu yoklamasýna göre; yüzde 48… Allah’a þükretmeliyiz ki bu erdemli tarhana yoklamalar hiçbir zaman tutmuþ deðil.

Yine de AKP yüksek oy alýr mý?..

Alýr…

Çünkü; Tayyip Erdoðan’ýn bu baþarýsý, demokrasinin iki önemli özelliðine dayanýr.

Birincisi:

Demokrasilerde her toplum layýk olduðu yönetimi mutlaka bulur.

Tayyip Erdoðan bu topluma göre bir "Baþbakan"dýr.

Demokrasi; sosyal yapýlarý ve kültürleri aþaðý yukarý eþit insanlarýn rejimidir.

Toplumun çoðunluðu zýrcahilse… Büyük çoðunluk okumaz, görmez, düþünmez, sessiz, kaderci ise…

Bilinç-erdem kazanamaz.

Tayyip Erdoðan yine "Baþbakan"dýr.

*

Demokrasinin bu iki özelliði Erdoðan’a yarar...

Nasýl ki demokrasinin bu iki unsuru Demirel’i yedi kez geri getirdi... Nasýl ki Tansu Çiller’i, Mesut Yýlmaz’ý, hatta Necmettin Erbakan’ý bu memlekete "Baþbakan" yaptý...

Nasýl ki bu toplum elli senedir; ABD’ye göbek baðý olmayan, sermayeye hizmet etmeyen, ailesi, çocuklarý, yeðenleri, bakanlarý kire-pasa karýþmamýþ bir tek "Baþbakan" bulamadýysa…

Öyle…

Böyle bir toplumla demokrasinin buluþtuðu yerdeki, kaçýnýlmaz acý gerçektir bu:

Erdoðan yine "Baþbakan"dýr…

Ve ben "Baþbakanýmý" buldum sayýlýr…