ATATÜRK’Ü ANIYORUZ…

ataturk-bant.jpg

BUGÜN ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIÞININ 69. YILDÖNÜMÜ.. AMERÝKA’DA YAÞAYAN GÜLEK KANDIRALI ARKADAÞIMIZIN 120’YÝ AÞKIN “KIRMIZI-BEYAZ ATATÜRK” ÇALIÞMASINI SAÐ SÜTUNDAKÝ BANNER’A TIKLAYARAK ÝZLEYEBÝLÝRSÝNÝZ.. CUMHURÝYET VE ATATÜRK SEVGÝSÝNÝ YÜREÐÝNDE HÝSSEDEN MÝZAH DOSTLARI YAZILARI, ÞÝÝRLERÝ VE ÇÝZGÝLERÝYLE BÜYÜK ÖNDER’Ý SAYGI, SEVGÝ VE EN ÇOK TA ÖZLEMLE ANIYOR..

ataturk.gif.gif

ataturk-gulek.jpg
GÜLEK KANDIRALI (USA)

ataturk-oguz.jpg

OÐUZ GÜREL (TURKEY)

GÝDÝN BULUTLAR GÝDÝN

 

Gidin bulutlar gidin

Atama selam edin

Türbana kurban ettik

Kýyafet devrimini

Üslerle donatýldý

Yurdumuzun her yeri

Deðerini bilmedik

Kutsal emanetinin

Kulu kölesi olduk

Yabancý sermayenin.

Amerika paþadýr

Biz de onun eriyiz

Avrupa kapýsýnda

Nöbet beklemekteyiz…

Gidin bulutlar gidin

Ata ruhunu getirin!

 

ERHAN TIÐLI (TURKEY)


***

 

10 KASIM


1 Önder
O dan ilerler

K aranlýktan
A ydýnlýða
S aðlýðý pahasýna
I þýk olur milletine zekâsýyla
M aalesef ölüm dinlemez deha meha
O nu da koyar katafalka
N utkumuz tutulsa da
KASIM KASIM kasýlan devrim karþýtlarýna
O der ki hâlâ:
“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktýr!”

 

AYTEN SUVAK

***

1 0 – K a s ý m . . .

1 Güneþ’in batýþý mýydý Kasým’ýn 10 ‘u
0 yalnýzca gitmesiydi bir Fânî’nin bedeninin
K alplerine her sabah doðan
A þk ile yurtlarýný sevenlerin
S evgi-ilgi-bilgi ve paylaþým bilenlerin
I ssýz gecelerin, derin denizlerin, mavi göklerin
M es’ut ve müreffeh olmasýný istediði vatanýnýn . . .

KENAN SÝNANOÐLU