ANADOLU ÜNIVERSITESI 50. YIL ETKINLIKLERI EGITIM KARIKATÜRLERI MÜZESI’NDE SÜRÜYOR…

haberler-bant2.jpg

es-sergi.jpg

Anadolu Üniversitesi’nin 50. yýlý etkinliklerinden biri daha Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde gerçekleþtirildi.
“Kutlama” konulu uluslararasý karikatür sergisi 28 Mayýs Çarþamba günü Saat: 17.30’da
yapýlan bir kokteylle Eskiþehirli sanatseverlerin görüþüne açýldý.
Sergide Semih Poroy, Kamil Masaracý, Tan Oral, Ercan Akyol ve daha baþka tanýnmýþ Türk karikatürcülerin yanýnda
29 ayrý ülkenin sanatçýlarýnýn da eserleri var.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi SÜRMELÝ açýlýþ konuþmasýnda 50. yýl etkinliklerinin çeþitli birimler tarafýndan
yoðunlukla sürdürüldüðünü belirttikten sonra diðer sanat etkinliklerinin yanýnda karikatür sanatýna da ilgi gösterdiklerini söyledi.
“Karikatür sanatçýlarýnýn üniversitemizin kuruluþunun 50. yýlýný böylesine bir sergi ile kutlamalarý bizi çok memnun etmiþtir.
Sergiye Çin’den Makedonya’ya, Özbekistan’dan Brezilya’ya 29 ayrý ülkenin sanatçýlarý eserlerini gönderdi.
Eskiþehirli karikatürcüler de her zaman olduðu gibi ilgilerini esirgemediler.
Bu eserler sergilendikten sonra müzenin arþivine alýnacaktýr.
Hepsi sanatçýlar tarafýndan müzemize baðýþlanmýþtýr. Katýlanlara teþekkür ediyorum” dedi.
“Gülerek, mutlu ve baþarýlý nice 50 yýllara” sloganýyla gerçekleþtirilen sergiye katýlanlara teþekkür belgesi de veren Sürmeli’ye
Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Zühtü Atlan, Prof. Dr. Nezih Varcan, Prof. Dr. Atila Barkana da eþlik etti.

Açýlýþta Ýstanbul’dan Tan Oral, Ankara’dan Sait Munzur, Bursa’dan Mehmet Kahraman,
Eskiþehir’den Atila Özer, Sertaç Ürer, Beytullah Heper, Pertev Ertün, Cengiz Çalýþ, Atilla Yakþi ve
Erol Büyükmeriç Prof. Dr. Sürmeli’den teþekkür belgelerini aldýlar. Sergi 27 Haziran’a kadar gezilebilecek.