ANADOLU KARIKATÜRCÜLER DERNEGI’NDEN SERGI…

anadolukarikaturculerdernegi-bant.jpg

anadolu-kd-sergi.jpg

“Anadolu Karikatürcüler Derneði ‘Saðlýk’ konulu karikatür sergisi”

02 Eylül 2007 tarihinde Bursa merkezli kurulan Anadolu karikatürcüler Derneði’nin Türk karikatürünü geliþtirmek adýna düzenlediði etkinlik ve organizasyonlar devam ediyor.

 

Dernek üyelerinin çalýþmalarýndan oluþan ve 22 karikatüristin toplam 40 eserle katýldýðý ‘Saðlýk’ temalý karikatür sergimiz, 5 kasým 2007 pazartesi günü, saat 17:00’da sanat severlerle buluþacak.

Anadolu Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aykanat, sergi hakkýndaki görüþlerini þu þekilde ifade etmektedir.

“Saðlýk sektöründeki problemlere, mizahi bir açýdan yaklaþan sanatçýlarýmýz, eðitimle beraber en önemli toplumsal problemimiz olan saðlýk konusuna bir kez daha dikkat çekmeyi amaçlamýþlardýr. Sergiye katýlan her sanatçý, konuya kendine özgü bakýþ açýsýyla ve hayal güçleriyle yaklaþtýklarý için, ortaya çýkan çalýþamalar saðlýk temasýný, farklý açýlardan ortaya koymuþtur.

Mart ayýnda, yine ayný mekanda düzenleyeceðimiz karma sergide de, toplumumuzun güncel yaralarýna parmak basmaya devam edeceðiz.”

 

Serginin bir baþka özelliði de, karikatürlerin tamamen orijinal olarak hazýrlanmasý ve satýþý yapýlacak olan eserlerin ücretlerinin tamamýnýn, sanatçýlar tarafýndan Anadolu Karikatürcüler derneðine baðýþlanacak olmasýdýr.

www.anadolukarikaturculerdernegi.org