AMNESTY INTERNATIONAL…

haberler-bant2.jpg

amnesty.jpg

Dünyann en büyük “Ýnsan Haklarý” örgütüne katýlýn!

Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi ancak sizlerin desteðiyle varolabilir. Varlýðýný sürdürebilmesi ve meþruiyetini güçlendirmesi için üyelere ihtiyaç duyar.

Baðýþ formuyla Uluslararasý Af Örgütü’ne doðrudan baðýþta bulunabilirsiniz.

Uzun süreli çalýþmalarýmýzý güvence altýna almak için destekçi üye ya da aktif üye olarak bize katýlabilirsiniz.

Aktif üyeler hem çalýþmalarýmýza þahsen katýlarak, hem de üye aidatlarýný düzenli olarak ödeyerek UAÖ’ne destek vermektedir.

Destekçi üyeler ise, üye tabanýnýn çoðunu oluþturan ve üye aidatlarý vasýtasýyla bizi destekleyen kiþilerdir. Aktif üyelerin çalýþmalarýnýn bir bölümünü, destekçi üyelere UAÖ’nün etkinlikleri ve insan haklarý ile ilgili bilgi vermek oluþturmaktadýr.

Hem aktif, hem destekçi üyeler yýllýk aidat olarak 36 YTL ödemektedir. Not: Destekçi ve aktif üye arasýnda hukuken ayrým yapýlmamaktadýr ve istediðiniz zaman aktif olarak katýlmanýz ya da destekçi üyeliðine geçmeniz mümkündür.

Üyelik için baþvurmadan önce tüzüðümüzü kabul edip etmeyeceðiniz konusunda karar vermeniz gerekmektedir. Tüzüðü http://www.amnesty.org.tr/v1612200302.si adresinde bulabilirsiniz.

Tüzüðümüzü, zorunlu kayýt ücretimizi ve yýllýk aidatýmýzý kabul ederseniz, size sunulacak Üye Giriþ Bildirgesini imzalayýp ofisimize yollayýnýz. Bu iþlem normal posta yoluyla ya da baþvuruyu elden vererek yapýlmalýdýr.

Resmî aktif ya da destekçi üyeliðe kavuþmak isterseniz, ilk olarak aþaðýdaki üyelik ön kaydýný doldurup yollayýnýz ya da soldaki adres verilerini kullanarak bizimle baðlantýya geçiniz. Üyelik ön kaydý resmî bir iþlem deðildir, ancak ön kayýtla vereceðiniz bilgiler resmî Üye Giriþ Bildirgesinin doldurulmasý için kullanýlacaktýr. Sorulan nüfus kayýt bilgileri mevzuat gereði dernek üyeliði için gereklidir. Ýsminize hazýrlanan resmî Üye Giriþ Bildirgesi, imzalamanýz için tarafýnýza sunulacaktýr. Alýnan bilgiler sadece üyelik sürecine baðlantýlý olarak kullanýlacaktýr.

About Amnesty International

Amnesty International (AI) is a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights.

AI’s vision is of a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards.

In pursuit of this vision, AI’s mission is to undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of the rights to physical and mental integrity, freedom of conscience and expression, and freedom from discrimination, within the context of its work to promote all human rights.

AI is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. It does not support or oppose any government or political system, nor does it support or oppose the views of the victims whose rights it seeks to protect. It is concerned solely with the impartial protection of human rights.

AI has a varied network of members and supporters around the world. At the latest count, there were more than 2.2 million members, supporters and subscribers in over 150 countries and territories in every region of the world. Although they come from many different backgrounds and have widely different political and religious beliefs, they are united by a determination to work for a world where everyone enjoys human rights.

AI is a democratic, self-governing movement. Major policy decisions are taken by an International Council made up of representatives from all national sections.

AI’s national sections, members and supporters are primarily responsible for funding the movement. No funds are sought or accepted from governments for AI’s work investigating and campaigning against human rights violations.

 

http://www.amnesty.org/