ACTUAL “SIMILAR” NEWS…

similarcartoons-bant.jpg

 

Similia similibus curentur!

 

 

Bugün bir yazý düþtü posta kutuma.

Azize Özdilek imzalý bu yazýda homeopatik tedavi uygulamasý hakkýnda bilgi veriliyordu. Ýþin özü de kýsaca þu: Týptan farklý olarak, hastalýðýn yaþandýðý organ veya dokulara deðil, bedenin bütününe tedavi uygulanarak kiþiye bütünsel çözüm ile yaklaþmaktadýr. Dolayýsýyla semptomlarý yok etmeyi hedeflemekten çok, vücudun kendini yenilemesi için çözüm aramaktadýr.

Bu tedavi yönteminin köklerinin 200 yýl önce Alman Doktor Samuel Hahnemann tarafýndan atýldýðý ve günümüzde birçok ülkede bilimsel olarak kabul gördüðü belirtiliyordu.

Tedavi yönteminin en kýsa tanýmý, “benzer benzeri iyileþtirir”. Ya da özgün adýyla “similia similibus curentur”.

Karikatür dünyasýnýn “benzer karikatür” olaylarýyla çalkalandýðý bugünlerde, ne dersiniz, bu yöntem derdimize bir çözüm olabilir mi? Belki de biz çözümü benzer karikatürleri yok sayarak, yok etmeye çalýþarak yanlýþ yerde arýyoruz. Karikatürleri benzerliklerinden ötürü suçlamak ya da eleþtirmek yerine, onlarýn varlýðýnýn karikatür dünyasýna kattýðý görece zenginlikten yararlanamaz mýyýz? Nasýlsa, benzeri (taklidi) ancak aslýnýn büyüklüðünü ortaya koyar. Asýllarýn deðerini korumanýn bir yolunun da, belki de kötü benzerlerinin varlýðýyla anlaþýlabileceði gerçeðini görmemiz gerekir. Bu yöntemle de karikatürün kendini yenilemesine ve geliþtirmesine olanak saðlanabileceði düþüncesindeyim.

Ancak “benzer karikatür” derken kastýmýn asla “eser hýrsýzlýðý” olmadýðýnýn da özellikle bilinmesini isterim.

 

Kürþat Coþgun

(Sevgili Kürsat Cosgun’a yazisi icin cok tesekkürler.. Tümüne katilmamak mümkün degil.. Ayný temayý (espri veya cizgi olarak) farkli ülke, kültür ve toplumlardan cizerlerin düsünmesi karikatur adina bir zenginlik, cesitlilik ve evrenselligi yakalamaktir süphesiz. Son paragraftaki endiseleri herkesin hissetmesi, belki de sorunu cözmekteki en büyük adým olacaktýr…  E.K.)

mediterranean2.jpg


***

 
ACTUAL NEWS!

8th INTERNATIONAL

MEDITERRANEAN CARTOON CONTEST JURY,

FIRST PRIZE AND SECOND PRIZE

ARE CANCEL!!!

 

***

ULUSLARARASI AKDENIZ KARIKATÜR YARISMASI JURISININ ACIKLAMASI…

Alanya Turizm Tanýtma Vakfý’nýn sekiz yýldýr baþarýyla düzenlediði “Uluslararasý Akdeniz Karikatür Yarýþmasý” Türkiye’nin turizme açýlan ilk ilçelerinin baþýnda gelen Alanya’ya kültürel anlamda pek çok katký saðlamýþtýr. Bu yarýþmanýn jürisi her yýl titiz ve özenli bir çalýþmayla yarýþmaya katýlan karikatürleri deðerlendiriyor ve ilk üç ödülün dýþýnda altý özel ödülle her yýl toplam dokuz ödül veriyor.

Bildiðiniz gibi son yýllarda karikatür yarýþmalarýnda giderek artan “daha önce benzeri yapýlmýþ” karikatür sorunu yaþanýyor. Uluslararasý ya da ulusal anlamda yapýlan nerdeyse her yarýþmada mutlaka benzer ya da zaman zaman kopya denilebilecek karikatürler ödül alabiliyor. Bu anlamda jürilerin yerli ya da yabancý çizerlerden oluþmasý ortaya çýkan örneklere bakýldýðýnda pek de fark etmiyor. Dünyanýn önde gelen karikatürcüsü de olsanýz belleðinizde milyonlarca karikatür barýnamýyor. Daha geçen yýl Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý’nda ve geçmiþte Aydýn Doðan Karikatür Yarýþmasý’nda benzeri yapýlmýþ karikatür sorununun yaþandýðý ancak verilen ödüller için iptal kararýnýn alýnmadýðý da biliniyor…

DEVAMI ICIN:
http://mizahhaber.blogspot.com