8 MARCH INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

8march-bant.jpg

8march-aureliansuta-romania.jpg

AURELIAN SUTA-ROMANIA

8march-firuzkutal.jpg

FÝRUZ KUTAL-NORWAY

8march-ismail3.jpg

ÝSMAÝL DOÐAN-BELGIUM

8march-lcakin2.jpg

LÜTFÜ ÇAKIN-TURKEY

8march-mohamedalafia.jpg

MOHAMED ALAFIA-MOROCCO

8march-muhammetbakir.jpg

MUHAMMET BAKIR-TURKEY

ERHAN TIÐLI 8 MART KADINLAR GÜNÜ ÝÇÝN YAZDI

KADIN: SÝLÝNMEZ KALBÝMÝZDEN ADIN


KADIN: Var diye yatýn katýn, istediðin kadýný satýn alacaðýný sanma sakýn; eline geçecek vücuttur, ruh deðil.
Ona sahip olmak istiyorsan önce saygýyla önünde eðil.

Kadýn: Nerede iyilik, güzellik varsa, oraya doludizgin koþar atýn.
Kadýn: Yerlerde sürünüyorsa kadýn; hak hukuk, adalet göstermeliktir, hepsini kaldýrýp atýn!
Kadýn: Sevecenliðin, özverin gençlere örnek olmalý; yazýlmalý insanlýk defterinin en baþýna adýn.
Kadýn: Aþkýn gökkuþaðýdýr; sevmek, o yoksa iþin içinde, gönül tuzaðýdýr.
Kadýn: Ýster her yanýný kapatýn, ister açýn; yok edemezsiniz çekiciliðini, diþiliðini. Boþuna uðraþmayýn.
Kadýn: Sevgilisi, anasýdýr sanatýn, edebiyatýn. O yoksa yetim kalýr þiir, öksüzdür öykü.