4.ULUSLARARASI 7-77 KARIKATÜR YARISMASI

haberler-bant2.jpg

7-77.jpg

Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 14. Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali 18-21 Nisan 2008 tarihlerinde dört gün süreyle, ülkemizde 79’uncu kez kutlanacak 23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri sýrasýnda ÇOCUKLAR için yapýlacaktýr.


* 14.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali kapsamýnda 4.ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI düzenlenmiþtir. Yarýþmanýn amacý, yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak ve onlarýn dünyalarýný çizeceðiniz karikatürlerle zenginleþtirmektir.


* Yarýþmaya tüm profesyonel, amatör karikatürcüler ÇOCUKLAR için çizecekleri karikatürle katýlabilirler.


* Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle, siyah-beyaz, renkli olarak çizilebilir.


* Karikatürcüler çocuklarýn anlayabileceði bir orijinal karikatürle yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný ve adreslerini yazmalýdýrlar.


* Yarýþmacýlar karikatürlerini 15 ÞUBAT 2008 tarihinde kadar ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI/ PK:364 / 06443 YENÝÞEHÝR / ANKARA adresine göndermelidirler.

* Yarýþmada tek ödül olan 7-77 ÖDÜLÜ $2000 USD (Ýkibin Amerikan Dolarý) ve kuruluþlarýn aný plaketleridir.

* Yarýþma sonuçlarý 10 Nisan 2008 tarihinde basýn, yayýn organlarý ve internetten duyurulacaktýr.


* Yarýþmada ödül alan karikatürcü 18-21 Nisan tarihleri arasýnda Ankara’ya davet edilerek 14.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali etkinliklerine konuk olacak, festival sýrasýnda yapýlacak sergi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.


*Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan karikatürcülere ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI kataloðu ve katýlým belgesi gönderilecektir.


*Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký Karikatür Vakfý’nýn olacaktýr.


* ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI karikatür sergisi Türkiye içinde ve Türkiye dýþýnda çeþitli kentlerde açýlacaktýr.