2. GENÇLER ARASI KARIKATÜR YARISMASI ÖDÜL TÖRENI YAPILDI…

haberler-bant2.jpg

gencler.jpg


2. GENÇLER ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÖDÜL TÖRENÝ YAPILDI

 
Baþbakanlýk Gençlik Dairesi Müdürlüðü ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
nin iþbirliðiyle gerçekleþtirilen 2. Gençler Arasý Karikatür Yarýþmasý’nýn
ödül töreni yapýldý.
        AKM’de düzenlenen ödül töreni öncesinde 2. Gençler Arasý Karikatür
Yarýþmasý’nda ödül kazanan eserlerden oluþan bir karikatür sergisi ve
yarýþmaya gönderilen eserlerden derlenen karikatür albümü tanýtýldý.
        Törende sýrasýyla Baþbakanlýk Gençlik Dairesi Müdürü Mustafa Özgü,
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak ve CTP Gazimaðusa
Milletvekili Arif Albayrak birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan
dereceye girenlere ödülleri verildi.
        Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan kiþiler þöyle:
12–15 YAÞ KATEGORÝSÝ
Birincilik Ödülü: Didem Þahinler (Girne), Ýkincilik Ödülü: Birsu Faruk
(Lefkoþa), Üçüncülük Ödülü: Beyza Özerman (Lefkoþa).
Özel Ödüller: Emine Gözde Öz (Lefkoþa), Aylin Üretici (Maðusa), Mehmet Ali
Alpdoðan (Girne), Çaðla Mimoza Kasap (Maðusa), Osman Abdülaziz (Lefkoþa),
Çaðrý Kasabalý (Lefkoþa), Seda Avni (Maðusa), Neriman Karataç (Lefkoþa),
Kamil Ýbrahim Ýpçiler (Lefkoþa), Nijat Özbenler (Lefkoþa), Mustafa
Zaimaðaoðullarý (Maðusa).
Teþvik Ödülleri: Seval Kaymak (Lefkoþa), Salime Davulcu (Lefkoþa), Emine
Gökbörü (Lefkoþa), Gülcem Altýnoðlu (Maðusa), Arda Balcý (Lefkoþa), Yýlmaz
Amca (Maðusa)
16–20 YAÞ KATEGORÝSÝ
Birincilik Ödülü: Hasancan Hastürk (Lefkoþa), Ýkincilik Ödülü: Cevher Erhan
(Lefkoþa),
Üçüncülük Ödülü: Güzen Aknar (Lefkoþa).
Özel Ödüller: Münise Aðagil (Girne), Damla Meren (Maðusa), Ýlkan Koral
(Lefkoþa), Emine Çetinsel (Lefkoþa), Leyla Falhan (Lefkoþa), Melisa Balkaç
(Güzelyurt), Sevcan Avcý (Güzelyurt), Yaðmur Esemen (Lefkoþa), Ayþe Yalnýz
(Lefkoþa), Samiye Yeþilgül (Maðusa).
Teþvik Ödülleri: Hürkan Karas (Maðusa), Mahmut Ersin Altan (Girne), Nazife
Sultanoðlu (Lefkoþa), Cenk S. Özverel (Lefkoþa), Ekin Daðlý (Lefkoþa), Melis
Gülpýnar (Lefkoþa)”.
–GENÇLÝK DAÝRESÝ MÜDÜRÜ MUSTAFA ÖZGÜ–
        Baþbakanlýk Gençlik Dairesi Müdürü Mustafa Özgü törende yaptýðý
konuþmada, Gençlik Dairesi’nin gençlerin önünü açýp yeteneklerini ortaya
çýkarmak için çeþitli faaliyetler düzenlediðini belirterek, Karikatür
yarýþmasýnýn da bu etkinliklerden biri olduðunu söyledi.
        Bu yýl ikincisini düzenledikleri karikatür yarýþmasýna katýlýmýn
geçen yýla oranlar yüzde yüz arttýðýný ifade eden Özgü, baþvuru sayýsýna
bakarak gençlerin bu alana ilgi duyduðunu ve bu alanda becerileri olduðunu
gözlemlediklerini kaydetti.
        Özgü, bu yarýþmalarýn devamýný getireceklerini belirterek, gençleri
bu tür yarýþmalara katýlmaya teþvik Eden ailelere ve öðretmenlere de
teþekkür etti.
–K. T. KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI HÜSEYÝN ÇAKMAK–
        Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak ise, bu
yarýþmanýn okullar arasý deðil gençler arasý bir yarýþma olduðunu ve
1972’den beri farklý isimlerle düzenlendiðini vurguladý.
        Bu etkinliði, gençleri kötü alýþkanlýklar edinmelerine engel olarak,
faydalý aktivitelere yönlendirmek amacýyla düzenlediklerini belirten Çakmak,
karikatür sanatýnda kendisini kanýtlamak ve eserlerini kitlelerle paylaþmak
isteyen gençlere imkan yaratmak istediklerini dile getirdi.
        Çakmak, yarýþmayý kazanan gençlerin yolun baþýnda olduklarýný
unutmamalarýný ve ödülün sadece bir onore olduðunu söyleyerek, Kendilerini
karikatürle ifade etmek için çok çalýþmalarý gerektiðini hatýrlattý.
        Karikatür sanatýnýn yaratýcýlýk gerektirdiðine iþaret eden Çakmak,
bu yarýþmada yetiþkinlerin duyarsýz olduðu birçok konuya gençlerin güzel
Yorumlar getirdiðini ve bunun devamýný beklediklerini belirtti.
–CTP MAÐUSA MÝLLETVEKÝLÝ ARÝF A. ALBAYRAK–
        CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak da, bu yarýþma ve ödül
törenin çok büyük bir emek gerektirdiðine iþaret ederek, katký koyan herkesikutladý.
        Yarýþmaya katýlanlarýn eserlerinden oluþturulan albümün çok deðerli
olduðuna dikkati çeken Albayrak, katýlýmcýlarýn bu uðraþý devam
ettirmelerini ve bu yeteneklerini boþa harcamamalarýný temenni etti.
        “Karikatür sanatý, Kýbrýs konusunda en ciddi açýlýmlarý
gerçekleþtirebilecek güçlü bir silah gibi önümüzde durmaktadýr” diyen
Albayrak, sayýlarý 15’i geçmeyen Kýbrýslý Türk karikatürcülerin yurt
dýþýnda ülkelerini politik arenadan daha fazla temsil etme þansýný bulduðunu söyledi.
        Albayrak, sanatýn sýnýr tanýmadýðýný ve bu sanat alanýnda daha da Ilerleme saðlandýðýný
görmeyi beklediðini kaydetti.