YÜZÜMÜZÜ DENIZLERE DÖNÜYORUZ ULUSLAR ARASI YAZ KAMPI KARIKATUR YARISMASI

YÜZÜMÜZÜ DENIZLERE DÖNÜYORUZ ULUSLAR ARASI YAZ KAMPI

KARIKATÜR YARISMASI

 

26 Aðustos – 2 Eylül tarihleri arasýnda SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) tarafýndan Sotes Tatil Köyü / DÝKÝLÝ’de bu yýl 4. kez ve uluslar arasý nitelikte gerçekleþtirilecek olan yaz kampýnýn etkinlikleri kapsamýnda bir de karikatür yarýþmasý düzenlenmiþtir. Federasyon kampýn ana temasýný 40. yýlýnda “68 Kuþaðý” olarak belirlemiþtir. Paneller, söyleþiler, film gösterimleri, sanat atölyeleri, spor yarýþmalarý, kýsa film, öykü ve fotoðraf yarýþmalarýnýn yaný sýra düzenlenen karikatür yarýþmasýyla amaç; çizerlerin ürünlerini ve deneyimlerini gençlerle paylaþmalarýný saðlamak, gündelik tüketilip atýlan yoz mizah anlayýþýna karþý eleþtiren, sorgulayan diliyle insandan yana muhalif bir iþlevi olan karikatür sanatýnýn gençlerce daha iyi tanýnmasýna, bu alanda düþünce ve tartýþmalar üretilmesine katkýda bulunmaktýr…

 

1-    Yarýþma hiçbir ayrým olmaksýzýn herkese açýktýr.

2-    Yarýþmanýn konusu “2008 TAKSÝM 1 Mayýs’ý” olarak belirlenmiþtir.

3-    Gönderilecek karikatürlerde her türlü teknik kullanýlabilir.

4-    Gönderilecek karikatürler orijinal olmalý (ýslak imzalý olmasý koþuluyla dijital çýktýlar da kabul edilir) ve daha önce hiçbir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.

5-    Katýlýmcýlar istedikleri sayýda eser gönderebilirler.

6-    Gönderilecek karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42 cm) boyutunda olmalýdýr.

7-     Karikatürlerin arkasýna sanatçýnýn adý, soyadý, adresi, telefon numarasý, e-posta adresi ve -18 yaþýndan küçük katýlýmcýlar için- yaþý yazýlmalýdýr.

8-     Çizerler karikatürleriyle birlikte kýsa özgeçmiþlerini de gönderilmelidirler.

9-    Yarýþmanýn sergisi 26 Aðustos-2 Eylül 2008 tarihlerinde kamp alanýnda gerçekleþtirilecektir. Ödül kazananlar da ayný gün kamp açýlýþýnda açýklanacaktýr.

10- Yarýþmada derece alan karikatürler Sanat ve Hayat dergisinde yayýnlanacaktýr.

11- Deðerlendirme sonucunda 3 karikatüriste ödül olarak Kadýköy BEKSAV’da karma karikatür sergisi açma olanaðý, kitap ve dergi setleri, plaket; ayrýca 18 yaþýndan küçük 5 çizere de ödül verilecektir. Birinciye dijital fotoðraf makinasý olmak üzere diðer dereceye girenlere boya/rapido takýmý, kitap ve dergi setleri ödül olarak verilecektir.

12-  Eserler 18 Aðustos 2008 Pazartesi günü akþamýna kadar CAFERAÐA MAH. DAMGA SOK. NO:17 KAT:2 KADIKÖY ÝSTANBUL adresine elden ya da posta/kargo yoluyla ulaþtýrýlmalýdýr.

13- Deðerlendirme kurulu; karikatür sanatçýlarý Aþkýn Ayrancýoðlu, Seyit Saatçi ve Kamil Yavuz’dan oluþmaktadýr.

14- Yarýþmaya katýlan karikatürler, düzenleyen kurumun arþivinde kalacak afiþ, takvim, broþür, dergi, gazete vb. organlarda yayýmlanabilecektir. Bunun karþýlýðýnda eseri yayýmlanan sanatçýya o yayýndan ücretsiz gönderilecektir.

15- Yarýþmaya katýlan karikatüristler yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

 

Not:Yarýþmaya posta ya da kargoyla gönderilen zarflarýn adres kýsmýna þöyle yazýlmasý gerekiyor.

Yüzümüzü denizlere dönüyoruz-karikatür

Caferaða mah. Damga sokak

No:17 kat:2 KADIKÖY ÝSTANBUL

Yarýþmaya katýlarak kampýmýzý daha güzel ve anlamlý kýlacak çizerlerimize teþekkürler, baþarýlar…