YUNUS NADI KARIKATÜR YARISMASI-2008

Yunus Nadi Karikatür Yarýþmasý-2008
 
Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Yunus Nadi anýsýna her yýl verilen, “Yunus Nadi Ödülleri” arasýnda yer alan karikatür yarýþmasýna son katýlým 15 Þubat 2008…
 

Konu / Teknik: Serbest
Boyut: En fazla 30×40 cm
Sayi: Yarýþmaya en fazla 5 karikatürle katýlýnabilir.
Seçici Kurul: Kamil Masaracý,Tan Oral, Ferit Öngören, Turhan Selçuk, Tonguç Yaþar.
Ödül: 2000 YTL.
Sonuçlar 7 Mayýs 2008’de açýklanacaktýr.

Katýlýmcýlar eserleriyle birlikte, isim ve soyisimlerini arkasýna yazacaklarý iki fotoðraflarýný, açýk adreslerinin de yer aldýðý katýlma belgesini ve yaþamöykülerini, postayla ya da elden yarýþma adresine teslim etmelidir.
Eserlerin daha önce yayýmlanmamýþ ve herhangi bir ödül almamýþ olmalýdýr.

Gönderinin üzerine hangi dal ile ilgili olduðunun yazýlmasý zorunludur. Eserler hiçbir þekilde iade edilmeyecektir.

Yapýtlar, 15 Þubat 2008 cuma günü, saat 17.00’ye kadar “Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödülleri, Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sok.No.2 Þiþli/ Ýstanbul, adresine ulaþtýrýlmalýdýr.