YALOVA BELEDIYESI KARIKATÜR YARISMASINA KATILIM SÜRESI 20 AGUSTOS 2008 TARIHINE KADAR UZATILDI..

Yalova Belediyesi Karikatür Yarýþmasý Katýlým Süresi
20 Aðustos 2008 Tarihine Kadar Uzatýldý!

Yalova Belediyesi karikatür sanatýnýn geliþmesini saðlamak amacýyla baþlattýðý “Geri Dönüþümde Ýleri Bakýþ” adlý karikatür yarýþmasý için baþvurular uzatýldý. Gelen istek üzerine uzatýlan baþvurular 20 Aðustos 2008 Çarþamba gününe kadar yapýlabilecek.

Yalova Belediyesi tarafýndan ilk kez düzenlenen 1. Yalova Belediyesi Karikatür Yarýþmasý karikatür sanatýnýn geliþmesini, yaygýnlaþmasýný saðlamak, bu sanata gönül verenleri yüreklendirmek, ilimizin kültürel ve sanatsal açýdan daha iyi tanýnmasýna yardýmcý olmak, çevre bilincini oluþturmak ve geliþtirmek, bu konuda farkýndalýk ve duyarlýlýk arttýrmak gibi amaçlarý kapsýyor. Baþvurular sonunda deðerlendirmeler Yalova Belediye Baþkaný Barbaros H. Binicioðlu’nun baþkanlýðýnda, farklý gazetelerin çizerlerinin ve karikatüristlerinin de bulunduðu jüri deðerlendirilmesi 22 Aðustos 2008 Cuma yapýlacak ve kamuoyuna duyurulacak.

Yalova Belediyesi tarafýndan düzenlenen “Geri Dönüþümde Ýleri Bakýþ” konulu karikatür yarýþmasýnda birincilik derecesini kazanan 2 bin, ikincilik derecesini kazanan bin 500 ve üçüncülük derecesini kazanan kiþi de bin YTL para ile ödüllendirilecek. Mansiyona deðer görülen 3 kiþi de 500’er YTL almaya hak kazanacak. Ödül alan karikatürlerin sahiplerine ödülleri 29 Aðustos 2008 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecek ve eserler ayný gün Yalova Belediyesi Sergi Salonu’nda sergilenecek.


KATILIM ADRESÝ


Yalova Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi (Eski Tekel Binasý) YALOVA


kulturisleri@yalova.bel.tr
Ýletiþim: 0226 812 33 93

KATILIM ÞARTLARI


– Yarýþma; Seçici Kurul üyeleri dýþýnda, ulusal alanda profesyonel ve amatör bütün karikatürcülere açýktýr.

– Katýlýmcýlar yarýþmaya, önceden ödül almamýþ ve sanatçýnýn özgün fikirleri üzerine kurulu en çok 2 (iki) eseri ile katýlabilir. Aksi halde tümü deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.

– Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar ve çalýntý iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

– Eserler orijinal olmalýdýr. Bilgisayar çýktýsý gönderilecek ise orijinal imzalý (ýslak imzalý) olmasý gerekmektedir. Fotoðraf, fotokopi, v.b. kabul edilmeyecektir.

– Yarýþmaya eser verecek olan sanatçýlar, kendi anlatým biçimlerine uygun tekniði (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.

– Yarýþmaya verilecek eserler, maksimum A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutlarýnda ve paspartusuz olmalýdýr. Katýlýmcý kýsa özgeçmiþini ve fotoðrafýný mutlaka eser(ler)iyle göndermelidir. Her eserin arkasýna ad, soyad ve iletiþim bilgileri eklenmelidir.

– Eserler hiçbir þekilde iade edilmeyecektir.

TELÝF HAKKI


– Katýlýmcý, katýlýma konu eseri teslim ettiði andan itibaren, esere iliþkin olarak 5846 Sayýlý Yasa’dan kaynaklanan çoðaltma, yayma, temsil, umuma iletim haklarýný, bilabedel Yalova Belediyesi’ne devretmiþ olduðunu ve gerektiðinde buna iliþkin yazýlý iþlemleri bilahare yapmayý peþinen kabul eder. Bu kapsamda olmak üzere Katýlýmcý, Yalova Belediyesi’nin, eseri, doðrudan veya dolaylý olarak ilgili bulunduðu tüm duyuru, tanýtým ve sair etkinlikler ile görsel / iþitsel belge ve materyallerde, eser sahibinin ismini belirterek bilabedel kullaným hakkýnýn bulunduðunu þimdiden kabul ve taahhüt eder.

– Katýlýmcý, ibraz ettiði eserin tümüyle kendisine ait bulunduðunu, bu eser sebebiyle 3. kiþilerin 5846 Sayýlý FSEK ve diðer yasalardan kaynaklanabilecek taleplerinin yegane muhatabýnýn kendisi olduðunu, esere iliþkin cezai sorumluluðun da tamamen kendisine ait bulunduðunu, sayýlan hususlara iliþkin olarak Yalova Belediyesi’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluðunun bulunmadýðýný (ve kendisine rücu hakkýnýn mahfuz bulunduðunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Katýlýmcý, yarýþmaya katýldýðý ve ödül alan eserin kendisine ait olmadýðýnýn anlaþýlmasý durumunda, ödülü 10 gün içerisinde iade edecektir.


DÝÐER


– Eser sahiplerinin birden fazla olmasý halinde baþvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin baþvuru formunu çoðaltarak imzalamalarý zorunludur.

– Dereceye giren sanatçýlarýn yol ve konaklama giderleri Yalova Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.

– Seçici Kurulun onayýyla bir albüm hazýrlanacak ve içinde yer alacak sanatçýlara birer adet gönderilecektir.

– Katýlýmcýlar yarýþmaya katýlmakla yarýþma þartlarýný ve Seçici Kurul kararlarýný peþinen kabul etmiþ sayýlacaktýr.

– Þartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, eser sahipleri ile Yalova Belediyesi arasýnda çýkabilecek anlaþmazlýklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktýr. Anlaþmazlýklarýn hallinde Seçici Kurul yetkilidir.Yalova Belediyesi Basýn
basin@yalova.bel.tr