The First International Tourism Cartoon Competition

son baþvuru tarihi: 31 aralýk 2009
submission deadline: 31 december 2009

konu: turizm

Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, Turizm Yazarlarý ve Gazetecileri Derneði ve Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi‘nin iþbirliðinde “Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý”nýn birincisi düzenlenmektedir. Turizm, Türkiye’de ve Dünya’da en hýzlý geliþen sektörlerin baþýnda yer almaktadýr. Tatil amacýyla seyahat eden bireylerin tatil sýrasýnda yaþadýklarý her türlü deneyim turizm kavramý içerisinde deðerlendirilir. Konaklama, ulaþtýrma, seyahat acenteleri, yeme-içme, eðlence, rekreasyon, gezme-görme, müzeler, çevre, turist-yerli iliþkileri, vb. turizm sektörü kapsamýnda yer alan konularýn, geliþmelerin ve yaþanan deneyimlerin karikatür sanatçýlarý gözüyle deðerlendirilmesi, bu yarýþmanýn temel amacýný oluþturmaktadýr.

katýlým koþullarý:

 • Yarýþma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçýlarýna açýktýr.
 • Her sanatçý en fazla üç eserle katýlabilir.
 • Yarýþmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baský ya da bilgisayar çýktýsýyla hazýrlanmýþ olabilir. Çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerine ýslak imzalarýna yer vermeleri gerekmektedir.
 • Eserler en az A4 (21×27,7cm) en fazla A3 (29.7×42.0cm) boyutlarýnda olmalý ve postada zedelenmeyecek þekilde gönderilmelidir. Postadan kaynaklanacak kýrýlma ve bozulmalarýn sorumluluðu göndericiye aittir.
 • Katýlýmcýlar eserlerinin arkasýna ad, soyad ve adreslerini yazmalý ve web sayfasýnda Windows Word programý ortamýnda yer alan Katýlýmcý Bilgi Formu‘nu doldurarak eserleriyle birlikte gönderilmelidirler.
 • Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayýmlanmýþ olabilir, ancak daha önce bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
 • Yarýþmaya katýlan karikatürler Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi ve Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research ile bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broþür, kartpostal ve afiþlerde yayýnlanabilecek bunun dýþýndaki tüm yayýn haklarý eser sahibinin olacaktýr.
 • Yarýþmaya katýlan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayýmlanacaktýr. Albümde eseri yer alan her sanatçýya birer albüm gönderilecektir.
 • Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsýn veya almasýn hiçbir eser iade edilmeyecektir ve tüm eserler Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi arþivine alýnacaktýr.
 • Yarýþmaya katýlan bütün sanatçýlar katýlým koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
 • Ödül töreni ve sergi, 25-30 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Nevþehir Dedeman Oteli’nde düzenlenecek olan V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi sýrasýnda gerçekleþtirilecektir. Ödül kazanan sanatçýlar Kongre süresince Düzenleme Kurulu tarafýndan aðýrlanacaktýr.
 • Yarýþmaya en son baþvuru tarihi; 31 Aralýk 2009′dur. Postadaki gecikmelerden dolayý düzenleyiciler sorumlu tutulamaz.

theme of the competition: tourism

The First International Tourism Cartoon Competition is held with the cooperation of Anadolu University Research Center for Caricature Art, Association of Tourism Writers and Journalists and Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi (Anatolia: A Journal of Tourism Research). Tourism is one of the fastest developing sectors in Turkey and all over the World. Individuals’ various experiences during leisure travels are evaluated within the concept of tourism. Cartoonists? comprehension of tourism related issues such as accommodation, transportation, travel agencies, food and beverage, entertainment, recreation, sightseeing, museums, environment, tourist-resident relationships and also of the developmental process and of experiences of tourism, constitute the aim of this competition.

submission guidelines:

 • The competition is open to all amateur and professional cartoonists.
 • Each performer is allowed to submit maximum three works.
 • The cartoons submitted to the competition may be prepared as original drawings, digital printings or computer printouts. The drawing technique is open-ended. Drawings may be colourful or black and white. On the other hand, performers are required to put signatures on their drawings.
 • Drawings must be minimum A4 (21×27,7cm) and maximum A3 (29.7×42.0cm) size and potential deformation during the sending process should be avoided. Participants are responsible for any deformation caused by the posting procedure.
 • Participants must write their names, surnames and adressess behind their drawings. Also, they must complete the Participant Information Form placed below in the Windows Word format and post it together with their drawings.
 • Cartoons sent may be of the ones previously published somewhere but previously awarded cartoons are not allowed to submit.
 • Cartoons submitted for selection will be able to be printed in Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research and in other printed materials of this organization such as books, catalogs, brochures, postcards and posters. All rights for any other publishing except these belong to the owner of drawing.
 • Some selected part of the cartoons submitted for selection will be published in the album. Cartoonists whose drawings published in this album will be sent a copy of the album.
 • Regardless of award-winning or taking place in the album, all the cartoons submitted for selection will not be returned and will be archieved in The Anadolu University Museum of Cartoon Art.
 • All the cartoonists participated in the competition are implied to agree on the conditions and regulations of the competition.
 • Award ceremony and the cartoon exhibition will be organized during the The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure which will be held in Cappadocia Dedeman Hotel between 25-30 May 2010. Award-winner cartoonists will be hosted by the scientific committee during the conference.
 • Submission deadline is 31 December 2009. The organization committee is not responsible for any delays caused by posting process.