World Press Cartoon – Sintra 2007 Karikatür Yarýþmasý – Portekiz (31 Ocak 2007)

Yayýnlanmýþ eserlere, özellikle basýnda çalýþan çizerlere açýk olan yarýþma üç alanda düzenleniyor:
Basýn karikatürü (editorial cartoon);
Portre karikatür (caricature);
Karikatür (gag cartoon).
Basýn karikatürünün çaðdaþ gerçek olaylar ve kiþilerle ilgili olmasý beklenirken, konusu güncel olaylara dayanmayan eserler karikatür (gag) alanýnda ele alýnacak, portre karikatürlerde ise salt mizahi nitelik göz önünde tutulacaktýr.
Sayý: Her alanda en çok 1 orijinal karikatür. Dijital araçlarla üretilmiþ yüksek nitelikli baský eserler, sanatçý tarafýndan imzalanma koþuluyla orijinal olarak kabul edilecektir; ancak bu eserlerde kullanýlan teknik ve malzeme, bir etiketle belirtilmelidir. Eserlerin düzenli olarak çýkan ve satýþ bedeli karþýlýðý okura ulaþan bir gazete ya da dergide 01 Ocak 2006 ile 31 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda yayýnlanmýþ olmasý esastýr. Bu koþulun gereði olarak, eserin yayýnlandýðý yayýn organýnýn adý ile yayýn tarihinin görülebildiði, eserin yer aldýðý sayfa, eserle birlikte yollanmalýdýr. Ayrýca, eserlerin yer aldýðý yayýn organýnýn baþlýðý da, yeniden basým olanaðý verecek boyutta olmak üzere, birlikte yollanmalýdýr.
Boyut: En fazla A3 (420 x 297 cm). Eserde bir baþlýk ya da altyazý kullanýlmýþsa, bunun Ýngilizce karþýlýðý bir etiketle eklenmelidir. Her eserin arka yüzüne dikkatle yazýlmýþ bir katýlým formu ve tanýtým etiketi yapýþtýrýlmalýdýr. Eserler iki kalýn karton arasýnda yollanmalýdýr.
Satýþ: Eserinin satýlmasýný dileyen sanatçý bunu katýlým formu ve tanýtým etiketinde avro cinsinden fiyat olarak belirtmelidir. Bu fiyata galeri payý eklenir. Dijital ürünler satýþa sunulmaz. Ödül kazanan ya da satýlanlar dýþýndaki tüm eserler geri yollanýr. Seçilenlere albüm. Seçilen eserlerin yayýnlanmýþ olduðu gazete ve dergi editörlerine de birer albüm gönderilecektir.
Ödüller: Büyük Ödül 20.000 Euro (3 alanda Birinci seçilen eserlerden birisine verilecek olan Büyük Ödül sahibi sanatçýya ayrýca Birincilik Ödülü nakit karþýlýðý ödenmez).

Her 3 alanda ayrý ayrý olmak üzere: Birincilik 5.000, Ýkincilik 2.500, Üçüncülük 1.000 Avro.Jüri dilerse finalistler için ek ödüllendirme yapabilir. Ödül kazanan ve seçilen sanatçýlara katýlým belgeleri ve kazanan eserlerin yer almýþ olduðu yayýn organlarýna da aný diplomalarý verilecektir.
Son katýlma: 31 Ocak 2007
Yarýþma Sekreteri: Ana Ferreira
E-Mail: info@worldpresscartoon.com
WEB: www.worldpresscartoon.com

Adres:
WPC – World Press Cartoon
Avenida Ressano Garcia, 36 – 1º Dto.
1070-237 Lisboa
PORTUGAL

Kaynak
http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=5222

Daha fazla bilgi için web adresi:
http://www.worldpresscartoon.com/wpc.asp?SID=51&lang=en
Katýlým formu istenmektedir.
Katýlým formu için web adresi:
http://www.worldpresscartoon.com/wpc.asp?SID=7&lang=en

(kaynak: karikatürevi)