IZODER KARIKATÜR YARISMASI 2008

Ýzoder Karikatür Yarýþmasý-2008
 
“Yalýtým” ile saðlýklý ve konforlu yaþam alanlarý oluþturulmasý ve yapýlarda enerji verimliliðinin artýrýlmasý yönünde faaliyet gösteren derneðimiz, kamuoyunda yalýtým bilincini geliþtirmek amacýyla düzenlediði ödüllü Karikatür Yarýþmasý’nýn bu yýl ikincisini gerçekleþtirmektedir.
 
Karikatürün toplumsal iletiþimdeki gücünden ve olanaklarýndan yararlanarak, “yalýtým”ýn bireysel ve toplumsal düzeydeki önemine dikkat çekmek amacýyla düzenlenen yarýþma için baþvurular 1 Ekim 2008 tarihinde son bulacaktýr.
 
Karikatür Yarýþmasý’nýn bu yýlki konusu “Yalýtýmýn Ýnsana, Çevreye ve Ekonomiye Katkýlarý” olarak belirlenmiþtir. Konu; ýsý yalýtýmý, su yalýtýmý, ses yalýtýmý veya yangýn yalýtýmý noktasýndan ele alýnabileceði gibi, sadece “yalýtým” bakýþ açýsýyla genel bir yaklaþým içinde de iþlenebilecektir.
 
Yalýtým bilincinin artýrýlmasý yönünde atýlacak her adýmýn ülke ekonomimizin büyümesinde önemli rol oynayabileceði bilinci içinde, toplumumuzun deðiþik kesimleriyle iþbirliði yapmaya hazýrýz. Türkiye’nin bu önemli sorununun çözümüne katkýda bulunmak amacý doðrultusunda, sizlerle iþbirliði yapmaya ve sizleri bu konudaki çalýþmalara destek vermeye davet ediyoruz.
 
Karikatür Yarýþmasý ile ilgili sartname icin:

http://www.izoder.org.tr