IST. BB. KÜLTÜREL VE SOSYAL ISLER DAIRE BSK. KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD.LÜGÜ KARIKATÜR YARISMASI

 

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜÐÜ KARÝKATÜR YARIÞMASI

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüðü
2008’de gerçekleþtirilmek üzere 3 ayrý toplumsal ve kültürel konuda ulusal karikatür yarýþmasý düzenlemiþtir.
Konu 1: Eski Eserler /Müzeler,
Konu 2: Kitap/Kütüphaneler
Konu 3: Esnaf, Sanatkar/Ahilik

1. ESKÝ ESERLER/MÜZELER
Amaç; geçmiþe sahip çýkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Atalarýmýzdan miras kalan, tüm insanlýðýn ortak deðerlerine sahip çýkýp, müzeleri yaþatmalýyýz.
Müzeler geçmiþin aynasý geleceðin yol göstericisidirler.

YARIÞMAYA SON KATILIM TARÝHÝ:
25 Nisan 2008 tarihinden önce ulaþmasý koþulu ile aþaðýdaki adrese kargo ya da postayla yollanmalýdýr. Eserler elden ulaþtýrýlabilir.

KATILIM ADRESÝ:
ÝBB Karikatür Ve Mizah Müzesi
Eski Eserler/Müzeler Karikatür Yarýþmasý
Atatürk Bulvarý, Kovacýlar Sokak No.12
34260 Fatih/Ýstanbul
Tel: 0212 521 12 64

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 5.000,- YTL ve Plaket
Ýkincilik Ödülü : 3.500,- YTL ve Plaket
Üçüncülük Ödülü : 2.500,- YTL ve Plaket
5 Adet Baþarý Ödülü : Her birine 1.000,- YTL ve birer Plaket

2. KÝTAP/KÜTÜPHANELER
Amaç; topluma, özellikle kitap sevgisi, okuma alýþkanlýðý kazandýrmak ve kütüphaneleri kullanma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak.
Bütün dinler ve uygarlýklar kitapla kurulmuþlardýr.

YARIÞMAYA SON KATILIM TARÝHÝ:
06 Haziran 2008 tarihinden önce ulaþmasý koþulu ile aþaðýdaki adrese kargo ya da postayla yollanmalýdýr. Eserler elden ulaþtýrýlabilir.

KATILIM ADRESÝ:
ÝBB Karikatür Ve Mizah Müzesi
Eski Eserler/Müzeler Karikatür Yarýþmasý
Atatürk Bulvarý, Kovacýlar Sokak No.12
34260 Fatih/Ýstanbul
Tel: 0212 521 12 64

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 5.000,- YTL ve Plaket
Ýkincilik Ödülü : 3.500,- YTL ve Plaket
Üçüncülük Ödülü : 2.500,- YTL ve Plaket
5 Adet Baþarý Ödülü : Her birine 1.000,- YTL ve birer Plaket

3. ESKÝ ESERLER/MÜZELER
Amaç; Ahilik, Selçuklu döneminde baþlayarak yüzyýllar boyu Anadolu Türklerinin sanat ve ticarette, her meslekte olfun kiþilk, güzel ahlak ve doðruluk ilkelerini amaç edinmiþ bir örgütlenme geleneðimizdir.
Ahilik ilkeleri: Hak al, Hak ver. Eline, beline, diline sahip ol. Eþine, iþine, aþýna sahip ol. Alnýn, elin, sofran açýk olsun.
Esnaf, Sanatkar/ Ahilik Kültürü konulu karikatür yarýþmasýna katýlan sanatçýlarýmýzýn deðerli yorumlarý ile bu geleneði yaþatma çabalarýna ýþýk tutacaðýna inanýyoruz.

YARIÞMAYA SON KATILIM TARÝHÝ:
30 Aðustos 2008 tarihinden önce ulaþmasý koþulu ile aþaðýdaki adrese kargo ya da postayla yollanmalýdýr. Eserler elden ulaþtýrýlabilir.

KATILIM ADRESÝ:
ÝBB Karikatür Ve Mizah Müzesi
Eski Eserler/Müzeler Karikatür Yarýþmasý
Atatürk Bulvarý, Kovacýlar Sokak No.12
34260 Fatih/Ýstanbul
Tel: 0212 521 12 64

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 5.000,- YTL ve Plaket
Ýkincilik Ödülü : 3.500,- YTL ve Plaket
Üçüncülük Ödülü : 2.500,- YTL ve Plaket
5 Adet Baþarý Ödülü : Her birine 1.000,- YTL ve birer Plaket

YARIÞMAYA KATILIM ÞARTLARI
1. Yarýþma bütün karikatür çizerlerine açýktýr.
2. Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir.
3. Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý A3’ü aþmamalýdýr. Adet sýnýrlamasý yoktur.
4. Bütün eserler için daha önce yayýnlanmamýþ ve ödül almamýþ olanlar yarýþmaya yollanmalýdýr.
5. Yarýþmacýlar karikatürlerin arkasýna adý, soyadý, adresini, telefon numaralarýný varsa e-mail’lerini
yazacaklardýr. Karikatürler sahipleri tarafýndan zedelenmeyi önleyecek, kýrýlmayacak, bir þekilde hafif kutu mukavva ambalaj veya hazýr zarfa konarak son gönderme tarihine kadar belirtilen adrese ulaþtýrýlmalýdýr. Postadaki gecikme yarýþmacýnýn sorumluluðundadýr.
6. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüðü’nce 3 ayrý yarýþmayý kapsayan albüm hazýrlanacak ve katýlýmcýlara iletilecektir. Albüme girecek yapýtlar seçici kurul tarafýndan saptanacak ve ödül töreni ile birlikte Karikatür Ve Mizah Müzesi’nde sergilenecektir.
7.Yarýþmada ödül kazanlardan Ýstanbul dýþýnda olanlarýn yapýlacak ödül törenine gelmeleri için yapýlacak yol harcamalarý ile Ýstanbul’daki giderleri kendilerine ait olacaktýr. Bu nedenle ödül kazandýðý halde ödül törenine gelmeyenler olursa, kazandýklarý ödül adreslerine gönderilecektir.
8. Gönderilecek karikatürler ÝBB Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüðü’nün malý olarak muhafaza edilecektir.
9. Yarýþmaya katýlan yarýþmacýlar yukarýdaki tüm koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar.
Seçiciler Kurulu:
Ali Mazak – Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü
Raþit Yakalý – Karikatürcü
Ýbrahim Tapa – Karikatürcü
Erdoðan Bozok – Karikatürcü
Akdað Saydut – Karikatürcü

KATILIM FORMU:
Adý/ Soyadý :…………………………………..
Telefon :……………………………………….
Adres :…………………………………………
Posta Kodu:……………Ýlçe/Þehir…………………………e-posta:
Özgeçmiþ: …………………………………………………..