FATIH BELEDIYESI “ATASÖZLERI” KONULU ULUSAL KARIKATÜR YARISMASI…

Fatih Belediyesi, Atasözleri Konulu Ödüllü Karikatür Yarýþmasý düzenliyor. Atalarýmýzýn mirasý olan sözlerini görsel araç olan çizim sanatýný kullanarak yaþatmak için düzenlediðimiz yarýþmada dereceye girenlere çeþitli ödüller verilecek.

Yarýþma çerçevesinde, geçmiþten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanýlarak kýsa ve özlü öðütler veren, toplum tarafýndan benimsenerek ortak kullanýlan, kalýplaþmýþ ve bir toplumun duygu, düþünce, inanç ve kültür yapýsýný yansýttýðý belirtilen atasözlerinin kim tarafýndan, ne zaman söylendiði bilinmemektedir. Anonim olan atasözleri topluma mal olmuþ, toplum tarafýndan benimsenmiþ ve yüzyýllarýn düþünce ve mantýk isteminden geçerek günümüze ulaþmýþ kýsa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düþünce açýklanýrken ya da savunulurken tanýk olarak da gösterilirler. Atasözleri, halkýn yalnýzca ortak duygu ve düþüncelerini deðil ortak dil zevkini de yansýtýr. Biz de Fatih Belediyesi olarak atalarýmýzýn mirasý olan sözleri yaþatmak için, görsel araç olan çizim sanatýný kullanarak Atasözleri konulu ödüllü karikatür yarýþmasý düzenliyoruz.

Yarýþmanýn katýlým þartlarý þöyle:

1.Yarýþmalar bütün karikatür çizerlerine açýktýr.
2.Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir.
3.Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý (A3’ü) aþmamalýdýr. Adet sýnýrlamasý yoktur.
4.Bütün eserler için daha önce yayýnlanmamýþ ve ödül almamýþ olanlar yarýþmaya yollanmalýdýr.
5.Yarýþmacýlar karikatürlerin arkasýna adý, soyadý ve adresini, telefon numaralarýný, varsa e-mail’lerini yazacaklardýr. Karikatürler sahipleri tarafýndan zedelenmeyi önleyecek, kýrýlmayacak bir þekilde hafif kutu mukavva ambalaja veya hazýr zarfa konarak son gönderme tarihine kadar belirtilen adrese ulaþtýrmalýdýr. Postadaki gecikme yarýþmacýnýn sorumluluðundadýr. Eserler elden de ulaþtýrýlabilir.
6.Fatih Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan yarýþmayý kapsayan bir albüm hazýrlanacak ve katýlýmcýlara iletilecektir.
7.Yarýþmada ödül kazananlardan Ýstanbul dýþýnda olanlarýn yapýlacak ödül törenlerine gelmeleri için yapýlacak yol harcamalarý ile Ýstanbul’daki giderleri kendilerine ait olacaktýr. Bu nedenle ödül kazandýðý halde ödül törenine gelemeyenler olursa, kazandýklarý ödül adreslerine gönderilecektir.
8.Gönderilecek karikatürler Fatih Belediyesi’nin malý olarak muhafaza edilecektir.

9.Yarýþmaya katýlan yarýþmacýlar yukarýdaki tüm koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

10.Yarýþmaya katýlan karikatürler Fatih Belediyesi’nin oluþturacaðý seçici kurul tarafýndan seçilerek, derecelendirilecektir.

11.Yarýþma sonucunda sergiye deðer eserlerden sergi oluþturulacak. Sergi Nasreddin Hoca Anma Þenlikleri kapsamýnda yapýlacak olan etkinlikler içerisinde yer alacak olup, ilgililerine yer, tarih bilgileri daha sonra verilecektir.

12.Yarýþmaya son katýlým tarihi 13 Haziran 2008 Cuma Günü mesai bitimine kadardýr.

13.Yarýþma Ödülleri:

Birincilik Ödülü 2000 YTL,
Ýkincilik Ödülü 1500 YTL,
Üçüncülük Ödülü 1000 YTL’dir.

Son Katýlým Tarihi:
13 Haziran Cuma Günü mesai bitimine kadar.

Karikatürlerin Gönderileceði Adres:
T.C. Fatih Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Büyük

Karaman Cad. No:69
Fatih – Ýstanbul Ýrtibat
Tel: 0212 521 49 98

Kaynak: