CYPRUS TURKISH CARTOONISTIS ASSOCIATION 1ST INTERNATIONAL “OLIVE” CARTOON CONTEST 2008

MUNICIPALITY OF KYRENIA

CYPRUS TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION

 

1ST INTERNATIONAL “OLIVE” CARTOON CONTEST 2008

 

 

PARTICIPATION REQUIREMENTS:

1-This contest and exhibition is open to all professional and amateur cartoonists of any nationality religion and background…

 

2-Subjects-Topics: Cartoons against detroying the olive trees, olive, olive industry, olive oil, olive branch, olive tree, cutting olive trees, benefit from olive etc…

 

3-The minimum and maximum sizes of each cartoon to be submitted must be  A4 and  A3. Cartoons can be drawn in any colour… There shall be no frame nor any bandages around the cartoons…

4-The cartoons must be original… Photocopies and technically produced (from the computer) cartoons will not be evaluated. This type of cartoons will only be exhibited or will be put in the albume if approved by the selection committee…

 

5-The cartoons submitted to the contest which will be pre-elected will be put and exhibited on a web page for the attention and objection of international cartoon associations to overcome copying and steeling… Any cartoon which is copied, stolen or awarded in other cartoon contest will be disqualified…

 

6-All participants are allowed to submit maximum two cartoons… Name, surname, address, e-mail and telephone numbers of  the participants must be  written at the back of each cartoon… A short resume and photograph must also be  attached…

 

7-All the cartoons must reach to the specified addresss till 30 August 2008… The cartoonists themselves will be responsible from all losses, delays and damages…

 

8-Being publicated or not is not important for the cartoons… The important thing is that they should not be awarded in any contest…

 

9-All cartoons eligible for an award or not shall not be returned and shall be stored in archive of the “Cyprus Inernational Catoon Museum.”

 

10-Besides those cartoons which will be awarded, all the cartoons approved by the selection committee will be pubicated in an album and exhibited in Zeytinlik Village at 5-10 October 2008 during the “7th International Olive Festival”.

 

11-The result of the contest will be announced in local newspapers…

 

The transfer and accomodation expenses of the cartoonists who will win the first three awards will be paid by the Municipality of Kyrenia

 

Only the accomodation expenses of the cartoonists who will win particular/distinctive awards will be paid by the Municipality Of Kyrenia

 

AWARDS:

 

1st Prize:  1.500 Euro+Gold Medal...

2nd Prize: 1.000 Euro+ Silver Medal…

3th Prize:     750 Euro+Bronz Medal…

 

10 or 20 person “Special Prize” (Bronz Medal)

 

ADDRESS:

KIBRIS TURK KARIKATURCULER DERNEGI

(1. ULUSLARARASI “ZEYTÝN” KARÝKATÜR YARIÞMASI)

POSTA KUTUSU: 87., LEFKOÞA-KUZEY KIBRIS (VIA TURKEY)

***

GÝRNE BELEDÝYESÝ

KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

 

1. ULUSLARARASI “ZEYTÝN” KARÝKATÜR YARIÞMASI 2008

 

 

GÝRNE BELEDÝYESÝ

KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

 

1. ULUSLARARASI “ZEYTÝN” KARÝKATÜR YARIÞMASI 2008

 

 

KATILIM KOÞULLARI:

1-Bu yarýþma -din, dil, ýrk ayrýmý yapýlmaksýzýn- amatör veya profesyonel tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açýktýr…

2-Konular: Zeytin Aðaçlarýnýn Kesilmesine Karþý Karikatürler, Zeytin, Zeytincilik, Zeytin Yaðý, Zeytin Dalý, Zeytin Aðacý, Zeytin Aðaçlarýn Kesilmesi, Zeytin’in Yararlarý vd…

 

3-Yarýþmaya gönderilecek eserler en az A4, en çok A3 ölçülerinde olmalýdýr… Eserler herhangi bir renkte olabilir… Gönderilecek eserlerde çerçeve veya paspartu olmamalýdýr…

 

4-Yarýþmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktýr… Fotokopi veya bilgisayar tekniðiyle hazýrlanýp gönderilen eserler ödül kapsamýna alýnmayacak, seçici kurulun uygun görmesi halinde sadece sergilenecek veya albüme alýnacaktýr…

 

5-Yarýþmaya gönerilen ve ön elemeden geçen karikatürler, uluslararasý seçici kurul üyelerinin deðerlendirmesine sunulmazdan önce, oluþturulacak bir web sayfasýnda yayýnlanacak ve karikatürcü örgütlerin, benzer-taklit-çalýntý karikatürlere karþý oluþturulan uluslararasý organizasyonlarýn dikkatine ve itirazýna getirilecektir… Herhangi bir karikatürün çalýntý-taklit veya benzer olduðu veya daha önce baþka bir yerde ödül aldýðý tesbit edildiði taktirde o karikatür yarýþma dýþý býrakýlacaktýr…

 

6-Yarýþmaya sadece 2 eser ile katýlmak mümkündür… Gönderilecek eserlerin arkasýna isim ve adres yazýlmalý, kýsa özgeçmiþ ve  bir adet fotoðraf gönderilmelidir… Arzu eden çizerler, telefon, fax, e-mail  adreslerini  de yazabilirler…

 

7-Eserler en geç 30 AÐUSTOS 2008 tarihine dek belirtilen adrese posta ile ulaþtýrýlmýþ olmalýdýr… Eserlerin gönderilmesinde meydana gelebilecek kayýp, gecikme ve hasardan çizeri sorumlu olacaktýr…

 

8-Yarýþmaya gönderilecek eserlerin yayýnlanmýþ veya yayýnlanmamýþ olmalarý önemli deðildir… Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarýþmada ödül kazanmamýþ olmalýdýr…

 

9-Gönderilecek karikatürler, ödül alsýn veya almasýn, geri iade edilmeyecektir ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði tarafýndan oluþturulacak “Uluslararasý Kýbrýs Karikatür Müzesi”nin arþivine kalacaktýr…

 

10-Yarýþmada ödül kazanan eserlerin yanýsýra, seçici kurulun uygun göreceði eserler bir albüm halinde yayýnlanacak ve 5-10 Ekim 2008 tarihleri arasýnda Girne’ye baðlý Zeytinlik köyünde düzenlenecek olan “7. Uluslararasý Zeytinlik Festivali” kapsamýnda sergilenecektir.

 

11-Yarýþma sonuçlarý, seçici kurul tutanaðý ile birlikte, ödül kazanan çizerlere ve basýn-yayýn organlarýna bildirilecektir…

 

·          Yarýþmada ilk üç ödülü kazanan çizerlerinin ödül törenine katýlmalarý için gerekli ulaþým ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karþýlanacaktýr…

 

·          “Özel Ödül” kazanan çizerlerinin ödül törenine katýlmalarý kendi imkanlarýnca saðlanacak; konaklama ve diðer giderler Girne belediyesi’nce temin edilecektir…

 

ÖDÜLLER:

 

1. Ödül: 1.500 Euro+Altýn Madalya…

2. Ödül: 1.000 Euro+Gümüþ Madalya…

3. Ödül:    750 Euro+Bronz Madalya…

 

10 veya 20 çizere Özel Ödül (Bronz Madalya)

 

ADRES:

KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

(1. ULUSLARARASI “ZEYTÝN” KARÝKATÜR YARIÞMASI)

POSTA KUTUSU: 87., LEFKOÞA-KUZEY KIBRIS