BURDUR MÜZESI 23. KARIKATÜR YARISMASI…

Burdur Müzesi 23. Karikatür Yarýþmasý
 
Burdur Valiliði (Müze Müdürlüðü) ve Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarýyla 18 – 24 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda kutlanacak olan “Müzeler Haftasý” kutlama etkinliklerinden olarak; 23. Karikatür Yarýþmasý düzenlenmiþtir.
 

Son yýllarda kültür varlýðý kaçakçýlýðý, yurtdýþýna kaçýrýlmýþ olan kültür varlýklarýmýzýn yurdumuza geri getirilmesi çalýþmalarý, tarihi ve doðal sitler, anýt eserler ve tarihi çevre bilinci ile bilimsel araþtýrmalar ve arkeolojik kazýlarla müzelerimiz ülkemizin gündeminde sürekli yer almýþ ve baþlýca gündem konusu olmuþtur.
 Amacýmýz karikatüristlerimizi özendirmenin yanýsýra, konu ile ilgili düþünce ve eleþtirilerini almak ve eski eser sevgisini geniþ kitlelere yaymak ve bu konudaki mesajlarýn ülkenin gündeminde sürekli olarak kalmasýný saðlamaktýr.
 Bu nedenle 18 – 24 Mayýs 2008 tarihinde 27. ncisini kutladýðýmýz Müzeler Haftasý kutlama etkinlikleri içerisinde “Eski Eser – Müze – Ýnsan Ýliþkileri” konulu karikatür yarýþmasý düzenlenmiþ olup, her yýl olduðu gibi bu yýlda katkýlarýnýzý bekler selam ve saygýlarýmý sunarým.
H. Ali EKÝNCÝ
Müze Müdürü

KATILIM ÞARTLARI

1. Konu “Eski Eser – Müze ve Ýnsan Ýliþkileri” dir.
2. Yarýþmaya çizerler dilediði kadar yapýtla katýlabilir.
3. Yarýþmaya gönderilecek yapýtlarýn özgün ve hiçbir yerde yayýnlanmamýþ ve orijinallerinin olmasý, fotokopi vb. örneklerinin gönderilmemesi gerekmektedir. Fikri sorumluluk çizerine aittir.
4. Yarýþmaya gönderilen yapýtlarýn sað arka köþesine katýlýmcýnýn adý soyadý ve adresi ile telefon numaralarý mutlaka yazýlý olacaktýr.
5. Yapýtlarýn boyutlarý 35×25 cm ebadýnda olacak, daha büyük ve küçük yapýtlar yarýþma dýþý býrakýlacaktýr.
6. Yarýþmaya son katýlma tarihi 09 Mayýs 2008 Cuma günüdür. Yarýþmacýlar kýsa biyografileri ile birlikte yapýtlarýný saat 17:00’a kadar “Burdur Müze Müdürlüðü 23. Karikatür Yarýþmasý 15100 BURDUR” adresine ulaþtýrmalarý gerekmektedir.
7. Ön elemeyi kazanan yapýtlar (Sergilemeye Layýk Görülen) Burdur Müzesi ve uygun görülen diðer Ýllerde de sergilenecektir. Yarýþma sonuçlarý 20 Mayýs 2008 Salý günü sergi açýlýþýnda açýklanacak, ödüle layýk görülen yapýtlarýn çizerleri bizzat ödül törenine katýlarak ödüllerini kendileri alacaklardýr.
8. Yarýþmaya katýlan karikatürler Burdur Valiliðinin (Burdur Müzesi) malý olacaktýr. Yayýnlanmasý halinde çizerler bu karikatürlerden bir hak talebinde bulunamayacak. Ancak yayýnlar çizerlere ücretsiz olarak ayrýca gönderilecektir.
9. Ödüller;
Birinciye :1500 YTL
Ýkinciye :1000 YTL
Üçüncüye :  750 YTL
Mansiyon :  500 YTL
Ayrýca Plaketlerden oluþacaktýr. Bunun dýþýnda, Burdur Belediye Baþkanlýðý ve Diðer Sivil Toplum Örgütleri de özel ödül koyabileceklerdir.
10. Yarýþmada ödül kazananlarýn ödül törenine katýlmak için geliþ gidiþ otobüs ücretleri ayrýca ödenecektir.
11. Yarýþmaya katýlan sanatçýlar bu þartname hükümlerini peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar.
12. Yarýþma Takvimi:

 

Eser Teslim Tarihi : 09 Mayýs 2008
Deðerlendirme : 12 Mayýs 2008
Ödül Töreni : 20 Mayýs 2008