6. ULUSLARARASI ZEYTINLIK FESTIVALI 1. ULUSAL “ZEYTIN” KARIKATÜR YARISMASI…

GÝRNE BELEDÝYESÝ
KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
 
6. ULUSLARARASI ZEYTÝNLÝK FESTÝVALÝ
1. ULUSAL “ZEYTÝN” KARÝKATÜR YARIÞMASI VE SERGÝSÝ
GÝRNE-KUZEY KIBRIS-2007
 
 
KATILIM KOÞULLARI:
 
1-Bu Yarýþma Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetleri vatandaþý
amatör ve profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr…
 
2-Konular: Zeytin, Zeytincilik, Zeytin Yaðý, Zeytin Dalý, Zeytin Aðacý,
Zeytin’in Yararlarý vd…
 
3-Yarýþmaya gönderilecek eserler en AZ A4, en çok A3 ölçülerinde olmalýdýr..
 Gönderilecek eserlerde çerçeve veya paspartu olmamalýdýr…
 
4-Yarýþmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktýr… Fotokopi veya
bilgisayar tekniðiyle hazýrlanýp gönderilen eserler ödül kapsamýna
alýnmayacak, seçici kurulun uygun görmesi halinde, sadece sergilenecek veya
albüme alýnacaktýr… Çizilecek karikatürlerde her türlü renk kullanýlabilir
.
 
5-Yarýþmaya en fazla 3 eser ile katýlmak mümkündür… Gönderilecek eserlerin
arkasýna isim ve adres yazýlmalý, kýsa özgeçmiþ ve  bir adet fotoðraf
gönderilmelidir… Arzu Eden çizerler, telefon, fax, e-mail  adreslerini  de
yazabilirler…
 
6-Eserler en geç 02 Ekim 2007  tarihine dek belirtilen adrese posta veya
kargo ile ulaþtýrýlmýþ olmalýdýr… Eserlerin gönderilmesinde meydana
gelebilecek kayýp, gecikme ve hasardan çizeri sorumlu olacaktýr…
 
7-Yarýþmaya gönderilecek eserlerin yayýnlanmýþ veya yayýnlanmamýþ olmalarý
önemli deðildir… Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül kazanmamýþ olmalýdýr…
 
8-Ödüllerin açýklanmasýndan sonraki 1 hafta içerisinde, ödül kazanan
herhangi bir karikatürün çalýntý veya benzer olduðu veya daha önce baþka bir
yerde ödül aldýðý tesbit edilirse, verilen ödül iptal edilir ve geri alýnýr.
 
 
9-Yarýþmada ödül kazanan eserlerin yanýsýra, seçici kurulun uygun göreceði
eserler bir albüm halinde yayýnlanacak ve 5-10 Ekim 2007 tarihleri arasýnda
Girne’ye baðlý Zeytinlik köyünde düzenlenecek olan “6. Uluslararasý
Zeytinlik Festivali” kapsamýnda sergilenecektir. Yayýnlanacak olan karikatür
albümü, yarýþmaya katýlan tüm çizerlere ücretsiz olarak gönderilecektir…
 
10-Yarýþma sonuçlarý, seçici kurul tutanaðý ile birlikte, ödül kazanan
çizerlere ve basýn-yayýn organlarýna bildirilecektir…
·         KKTC vatandaþý çizerler dýþýnda, yarýþmada ilk üç ödülü kazanan
Türk Cumhuriyeti çizerlerinin ödül törenine katýlmalarý için gerekli ulaþým
ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karþýlanacaktýr…
 
·         KKTC vatandaþý çizerler dýþýnda, “Özel Ödül” kazanan Türk
Cumhuriyeti çizerlerinin ödül törenine katýlmalarý kendi imkanlarýnca
saðlanacak; konaklama ve diðer giderler Girne belediyesi’nce temin
edilecektir…
 
11-Yarýþmaya gönderilen eserler, ödül alsýn veya almasýn, geri iade
edilmeyecektir… Eserlerin her türlü kullaným hakký Girne Belediyesi’nce
saklý olmak kaydý ile, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði arþivinde muhafaza
edilecektir… Yarýþmaya gönderilen eserler, bu yarýþmayý düzenleyen
kuruluþlar tarafýndan, her türlü basým-yayým yöntemi ve tekniðiyle tanýtým
amaçlý olarak kullanýlabilecektir…   
 
ÖDÜLLER:
 
1.Ödül: 1.500 YTL. + Plaket…
2.Ödül: 1.000 YTL. + Plaket…
3.Ödül:    700 YTL. + Plaket…
 
5 veya 10 çizere Özel Ödül (Plaket)
 
ADRES:
KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
(1. ULUSAL “ZEYTÝN” KARÝKATÜR YARIÞMASI)
POSTA KUTUSU: 87., LEFKOÞA-KUZEY KIBRIS
 
Kargo Gönderileri Ýçin (Hüseyin Çakmak., Tel: 0533 866 99 90) bilgileri kullanýlmalýdýr…