5. KalDer Bursa Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

5. KalDer Bursa Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

5. KalDer BURSA
ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAME

KalDer Bursa Þubesi ve Anadolu Karikatürcüleri Derneði iþ birliðinde; 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da gerçekleþtirilecek olan 16. Kalite ve Baþarý Sempozyumu kapsamýnda, 5. KalDer Bursa Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý düzenlenecektir.
1. Yarýþma konusu: “DÖNÜÞÜMÜ YÖNETMEK
Yarýþmanýn konusu hakkýnda açýklama: Efesli Filozof Herakleitos antik çaðda oluþturduðu metafizik anlayýþta varlýk problemini ‘Panta rei’ sözcüðü ile açýklar. Ona göre evren sürekli akan bir süreçtir, baþý sonu olmayan bir deðiþmedir. Bu süreçte deðiþmeyen, sürüp giden hiçbir þey yoktur.
Þehirler ihtiyaçlar karþýsýnda yeniden þekilleniyor. Yok olma riski taþýyan kaynaklar, doðayla barýþýk üretimi zorunlu kýlýyor. Deðiþen müþteri beklentileri karþýsýnda yenilikçi fikirler öne çýkýyor. Ülkeler ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik yapýlarýný gözden geçiriyor. Ulusal kalkýnma politika ve planlarýnda yeni stratejiler belirleniyor. Bugünün deðiþimleri, dönüþümleri bize antik çaðýn metafizik düþünürü Herakleitos’a hak verdiriyor sanki. Bugünün genç ve donanýmlý yöneticileri iþ dünyasýnda yerini alýyor ve zamaný etkin kullanmak, çaða hýzla ayak uydurmanýn kaçýnýlmazlýðýný görüyorlar. Sanayi ve hizmet sektörleri tüm hayat gibi bu dönüþüme ayak uydurmanýn zorunluluðunu biliyor.
Böylece bu yýl beþincisini gerçekleþtirdiðimiz KalDer uluslararasý karikatür yarýþmasýnýn konusu da ‘DÖNÜÞÜMÜ YÖNETMEK’ oluyor.
2. Yarýþmaya son baþvuru tarihi: 17 Ocak 2018 Çarþamba
3. Yarýþma uluslararasý kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
4. Katýlým: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatýnda bursa@kalder.org adresine gönderilebilir.
5. Gönderilen karikatürler yayýnlanmýþ olabilir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Çalýntý ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabýnda 22.01.2018 – 31.01.2018 tarihleri arasýnda yayýnlanacaktýr. Bu tarihten sonra yapýlacak itirazlar dikkate alýnmayacaktýr.
6. Yarýþmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarýnda (afiþ, kitap, albüm, kartpostal, broþür, davetiye, sergi vb) basýlýp kullanýlabilecek, internet ortamýnda yayýnlanabilecektir. Eserlerden birisi 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan 16. Kalite ve Baþarý Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanýlabilecektir. Bunun dýþýnda tüm yayýn haklarý eser sahibine aittir. Yarýþmaya eser gönderen sanatçý bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
7. Ödüller:
– Birincilik Ödülü 3.000 TL ve plaket
– Ýkincilik Ödülü 1.500 TL ve plaket
– Üçüncülük Ödülü 750 TL ve plaket
– Üç adet mansiyon plaketi
– Anadolu Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü (plaket)
Açýklama: Ödül kazanan sanatçýlara para ödülü ve plaketleri 2018 Mart ayý içerisinde gönderilecektir. Yurtdýþýndaki sanatçýlarýn ödemeleri, bankadan ödemenin yapýldýðý güne ait döviz kuru dikkate alýnarak Dolar üzerinden yapýlacaktýr.
8. Sonuçlar 10 Þubat 2018 Cumartesi günü www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabýndan açýklanacaktýr.

Jüri Üyeleri;
– Ahmet Aykanat (Türkiye) Karikatürist
– Mehmet Kahraman (Türkiye) Karikatürist
– Cüneyt Þenyavaþ (Türkiye) Karikatürist
– Mehmet Zeber (Türkiye) Karikatürist
– Halit Kurtulmuþ (Türkiye) Karikatürist
– Klaus Pitter (Avusturya) Karikatürist
– Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan) Karikatürist
– Erdal Elbay (Türkiye) KalDer Bursa
– Aykan Kurkur (Türkiye) KalDer Bursa
– Arzu Özel (Türkiye) KalDer Bursa
Organizasyon Sorumlusu: Arzu Özel
Eserlerin gönderileceði e-posta: bursa@kalder.org
Ýletiþim bilgileri:
Tel: 0224 241 60 10
KalDer Bursa Þubesi (Türkiye Kalite Derneði Bursa Þubesi)
Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317/2 Nilüfer / Bursa / Türkiye.