2. Uluslararasý Güvenli Toplum Karikatür Festivali Ýran 2018

2. Uluslararasý Güvenli Toplum Karikatür Festivali Ýran 2018

Genel Konu Baþlýklarý

Güvenli ve Temiz Ulaþým

Toplumlarda Psikoloji Saðlýðý

Ekolojik Sorunlar

Þehirlerde Engelli, Yaþlý ve Çocuk Güvenliði

Güvenlik Kültürü ve Vatandaþýn Rolü

 

Özel Konu Baþlýklarý

Megakentler ve Deprem

 

Festival Kurallarý ve Yönetmelikler

Kiþisel bilgi formlarý ve karikatürler festival e-posta adresine gönderilmelidir.

Diðer festivallerde ödül alan karikatürler deðerlendirilmeyecektir.

Karikatürler festival duyurularý ve benzeri amaçlarla kullanýlacaktýr.

Dosyalar JPG formatýnda, 300 DPI ve 2000×2000 piksel olmalýdýr.

Kabul edilen karikatürler festival kitabýna basýlacaktýr, kitabýn bir kopyasý sanatçýlara gönderilecektir.

Ödül alan sanatçýlar Meþhed’deki kapanýþ törenine katýlmasý zorunludur.

 

Ödüller

Birincilik ödülü – $1500.00

Ýkincilik ödülü – $ 1000.00

Üçüncülük ödülü – $ 750.00

 Üç Ýranlý sanatçýya IRR 10000000.00 ödül verilecektir.

 

Kabul tarihleri:

22 Nisan – 22 Eylül 2018

 

Kapanýþ töreni ve Sergi Meþhed, Ýran’da ve Atsugi, Japonya’da düzenlenecektir.

www.ascn.info

cartoon@ascn.info

Festival bilgi dosyasý için burayý týklayýnýz.

 

Festival formu için burayý týklayýnýz.