13. GELENEKSEL NEHAR TÜBLEK KARIKATÜR YARISMASI

13. GELENEKSEL NEHAR TÜBLEK KARIKATÜR YARISMASI

 

Bu yýl, geleneksel olarak Beþiktaþ Belediyesi ve Karikatürcüler Derneði’nin iþbirliði ile gerçeklerþtirilen Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý’nýn on üçüncüsü yapýlýyor.

 

13 Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý’nýn þartnamesi ve diðer konularda Beþiktaþ Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý  Sayýn Kemal Çiloðlu ve belediye yetkilileri Elçin Önder ve Hilal Ünsal ile toplantý yapýldý.

Toplantýda Nehar Tüblek Aðabeyimizin eþi Ýhsan Tüblek, Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Akdað Saydut, Karikatür Ve Mizah Müzesi Kurulu Üyesi Raþit Yakalý hazýr bulundular.

Þartnamedeki teknik konular aynen kalýrken ödül rakamlarý revize edildi. 13. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý’nýn konusu, 2008 yýlýnýn Nasrettin Hoca Yýlý olarak kutlanacaðý da dikkate alýnarak,  “Doðumunun 800. Yýlýnda Nasrettin Hoca” olarak belirlendi.

Ayrýca bu yýl, yarýþma dýþý olarak, isteyen çizerlerin sadece sergilenmek ve yarýþma albümünde yer almak üzere Nehar Tüblek portresi de çizebileceði prensip olarak kabul edildi.

13. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý’nýn son katýlým tarihi 5 Þubat 2007 olarak belirlendi. Ödüller, her yýl olduðu gibi Nehar Tüblek’in ölüm yýl dönümü olan 6 Mart’ta, anma töreni ile kazanan yarýþmacýlara verilecek.

13. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþma Þartnamesi


6 Mart 1995 tarihinde vefat eden, ömrünü karikatüre adamýþ deðerli sanatçýlarýmýzdan Nehar Tüblek adýna Beþiktaþ Belediyesi ile Karikatürcüler Derneði tarafýndan düzenlenen karikatür yarýþmasýnýn bu yýl on üçüncüsü yapýlýyor.
Hem deðerli karikatürcü Nehar Tüblek’i anmak hem de karikatür sanatýnýn yaygýnlaþmasýný saðlamak için sizleri bu yarýþmaya katýlmaya çaðýrýyoruz.

Yarýþma Konusu:
“Doðumunun 800. Yýlýnda Nasrettin Hoca 2008”

Ödüller:
Birincilik Ödülü        : 2.750,- YTL.
Ýkincilik Ödülü         : 2.200,- YTL.
Üçüncülük Ödülü    : 1.650,- YTL.
3 Adet Mansiyon     : Her biri 850,- YTL.
Beþiktaþ Belediyesi Onur Ödülü : 1.250 YTL
Diðer Özel Ödüller :
Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Özel Ödülü.
Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü.
Kabataþ Lisesi Eðitim Vakfý Özel Ödülü.
Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü.
Dünya Yayýncýlýk Özel Ödülü.
Nehar Tüblek Ailesi Adýna Özel Ödül.
(Özel ödüller; onur plaketi olarak verilecektir. Ancak özel ödül verecek olan kuruluþlar isterlerse, buna parasal bir katkýda da bulunabilirler.)

Seçici Kurul:
Ýsmail Ünal              : Beþiktaþ Belediye Baþkaný
Kemal Çiloðlu           : Baþkan Vekili
Güngör Kabakçýoðlu   : Karikatürcü
Raþit Yakalý             : Karikatürcü
Ercan Akyol             : Karikatürcü
Musa Kart               : Karikatürcü
Akdað Saydut          : Karikatürcü


Son Katýlým: 5 Þubat 2008
Yazýþma Adresi:
Karikatür ve Mizah Müzesi
Nehar Tüblek 13. Karikatür Yarýþmasý
Atatürk Bulvarý, Kovacýlar Sokaðý, No: 12

Fatih – ÝSTANBUL


Katýým Koþullarý:
1) Yarýþma bütün karikatür çizerlerine açýktýr.
2) Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbesttir.
3) Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla 30×40 cm. olmalýdýr.
4) Yarýþmacýlarýn, karikatürleri ile birlikte fotoðraflarýný ya da yaþamöykülerini göndermelerine gerek yoktur. Yalnýzca karikatürlerinin arkasýna adý, soyadý ve kesin mektup adresi ile varsa telefon numarasý yeterli ve gereklidir.
5) Karikatürler en son 5 Þubat 2008 tarihine kadar yazýþma adresine elden ya da posta ile gönderilmiþ olmalýdýr.
6) Ödüller, 6 Mart 2008 tarihinde Ýstanbul, Beþiktaþ’ta, bu tarihten önce yarýþmacýlara bildirilecek olan bir lokalde daðýtýlacaktýr.
7) Yarýþmada ödül kazananlardan Ýstanbul dýþýnda olanlarýn bu törene gelmeleri için yapýlacak yol masraflarý ile Ýstanbul’daki masraflarý kendilerine ait olacaktýr. Bu nedenle ödül kazandýðý halde ödül törenine gelemeyenler olursa, kazandýklarý ödül adreslerine gönderilecektir.
8) Yarýþma karikatürleri Beþiktaþ Belediyesi’nce bir albümde toplanacak ve ödül alsýn ya da almasýn tüm katýlanlara gönderilecektir. Albüme girecek olan eserleri Seçiciler Kurulu tespit edecektir. Ayrýca bu eserler sanat galerilerinde sergilenecektir.
9) Eserlerini yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.

Beþiktaþ Belediyesi                           Karikatürcüler Derneði